KẾ HOẠCH Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

11:22, 20/12/2017

 

 

TỈNH ỦY HƯNG YÊN

  BAN DÂN VẬN

           *

Số 32 - KH/BDVTU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hưng Yên, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 
KẾ HOẠCH 
Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"
giai đoạn 2017 - 2020
---
 
Thực hiện Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW, ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017-2020; Công văn số 1294-CV/BDVTW, ngày 17/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"; Chương trình phối hợp số 01-CTr/BDVTU-HNB, ngày 19/5/2017 về phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh giai đoạn 2017 - 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017 - 2020 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thiết thực kỷ niệm 87 năm, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận" (15/10/1949 - 15/10/2019), tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác Dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Qua đó, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và của toàn xã hội về Dân vận và thực hiện công tác Dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng ta về công tác dân vận.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
- Khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí, hội nhà báo, ban dân vận các cấp, cộng tác viên và các công dân trong việc phát hiện, giới thiệu, viết, sáng tác, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình "Dân vận khéo", những tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc về đề tài Dân vận, tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống xã hội.
- Thông qua Cuộc thi phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình trong công tác dân vận, tác giả tiêu biểu để tổ chức gặp mặt tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.
- Cuộc thi cần phải được triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội, được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi, tuyên truyền, đồng hành. Phát huy trách nhiệm của hệ thống ban dân vận cấp ủy các cấp, cơ quan báo chí trong việc tổ chức triển khai, phát hiện, giới thiệu các kinh nghiệm hay, mô hình tốt, tấm gương "Dân vận khéo" tham gia Cuộc thi.
II- NỘI DUNG
1- Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương và thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương trên địa bàn tỉnh, để có sự tham gia tích cực và hiệu quả vào giải báo chí quan trọng này.
2- Cùng với việc tuyên truyền về cuộc thi, cần có biện pháp cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị, trước hết là hệ thống Dân vận và Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tích cực viết, gửi bài tham dự Cuộc thi.
3- Căn cứ nội dung xuyên suốt của Cuộc thi, xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, công chức, viên chức... quan tâm phản ánh những nội dung sau:
- Phản ánh một cách trung thực, sinh động, có sức truyền cảm về những tấm gương "Dân vận khéo" là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", có đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị... ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.
- Phản ánh về công tác vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo; các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong thực hiện Công văn số 738a-CV/TU, ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 93a/KH-UBND, ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên sông.
- Có các tác phẩm nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về công tác dân vận; việc thực hiện dân chủ, chính sách, pháp luật của nhà nước và một số quy định chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.
- Bài viết cần vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xử lý các tình huống dân vận của cấp ủy, chính quyền, dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và công tác dân tộc, tôn giáo… 
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Ban Dân vận Tỉnh ủy
- Chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo, triển khai tuyên truyền về Cuộc thi, tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Tổng hợp báo cáo kết quả Cuộc thi trên địa bàn tỉnh theo quy định.
- Chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp, các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền một cách đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về Cuộc thi.
- Hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh để giúp các cơ quan báo chí, nhà báo, cộng tác viên và công dân có cơ sở, nhân tố và thuận tiện để phản ánh, viết bài tham dự cuộc thi. Danh sách các mô hình, điển hình tiêu biểu được xác lập cho từng năm được Ban Dân vận Tỉnh ủy đăng tải trên Website Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên. Thời điểm công bố danh sách nói trên vào tháng 10 hàng năm, riêng năm 2017 có thể công bố vào tháng 11/2017.
2- Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Cuộc thi đến toàn thể hội viên của mình; có cơ chế khuyến khích, động viên hội viên, phóng viên, cộng tác viên và đội ngũ những người làm báo của tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 
3- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh triển khai và phổ biến rộng rãi Cuộc thi. 
4- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Cuộc thi trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.
5- Đài PT - TH, Báo Hưng Yên, Tạp chí Phố hiến phổ biến rộng rãi Cuộc thi đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của đơn vị mình. Giao chỉ tiêu số lượng bài viết cụ thể cho phóng viên; đồng thời tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia viết, sáng tác các tác phẩm tham dự Cuộc thi.
6- Đề nghị Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú TTXVN và Báo Nhân dân tại Hưng Yên tích cực tham gia Cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân tích cực triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo để Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Dân vận Trung ương.
 

TRƯỞNG BAN

 

Đoàn Văn Hòa

 
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)