KẾ HOẠCH Hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 – 2020

11:29, 20/12/2017

 

 

TỈNH ỦY HƯNG YÊN

   BÁO HƯNG YÊN

  ***

  Số …180…KH/BHY

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

    Hưng Yên, ngày 10 tháng 12 năm 2017

 
KẾ HOẠCH
Hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” 
giai đoạn 2017 – 2020
 
Căn cứ Kế hoạch số 32-KH/BDVTU, ngày 27/10/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020. Ban Biên tập Báo Hưng Yên xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I- Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
Thiết thực kỷ niệm 87 năm, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 – 15/10/2019); tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa – xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Qua đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cả hệ thống chính trị về dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan báo Đảng địa phương cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng.
2. Yêu cầu:
- Phản ánh một cách trung thực, sinh động, có sức truyền cảm về những tấm gương dân vận khéo, là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
- Phản ánh về công tác vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo; các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong thực hiện Công văn số 738a-CV/Tu, ngày 8/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 93a/KH-UBND, ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên sông.
- Các tác phẩm báo chí cần đi sâu nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về công tác dân vận; việc thực hiện dân chủ, chính sách pháp luật của Nhà nước và một số quy định chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.
- Bài viết cần vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xử lý tình huống dân vận của cấp ủy, chính quyền, dân vận, của MTTQ, đoàn thể, LLVT và công tác dân tộc, tôn giáo…
Công tác tuyên truyền phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Báo Hưng Yên lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, có sức lan tỏa sâu rộng và định hướng xã hội tốt để tham gia cuộc thi.
II- Tổ chức thực hiện
Ban Biên tập Báo Hưng Yên phát động 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan tìm tòi, đầu tư thời gian viết bài tham gia cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017 – 2020; khuyến khích các cộng tác viên tham gia tác phẩm.
Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 3 kỳ), chùm ảnh cùng tác giả hoặc nhóm tác giả về cùng một đề tài, sự kiện thực hiện cùng một thể loại báo chí.
Ban Biên tập có cơ chế tăng nhuận bút, xét thưởng hàng tháng đối với những bài viết tốt.
Thời gian thực hiện:
Ban Biên tập Báo Hưng Yên thống nhất mở chuyên mục “Hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020. Chuyên mục được thực hiện từ tháng 12.2017, mỗi tháng ra 2 kỳ, vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng,
Yêu cầu:
- Các đề tài đăng ký cần tránh viết trùng lặp với nội dung đã tuyên truyền trước đó, không đi vào lối mòn thể hiện của những tác phẩm trước.
- Phóng viên đổi mới cách thể hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, sáng tạo trong cách viết.
- Ban Biên tập khuyến khích phóng viên phát hiện đề tài hay.
- Lãnh đạo các phòng chỉ đạo phóng viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên.
 
                                                                                    T/M BAN BIÊN TẬP
                                                                                     Phó Tổng biên tập
 
 
 
 
                                                                                   Nguyễn Hoàng Linh
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)