Động lực trong phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân

08:11, 05/07/2018
Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị trên địa bàn huyện Yên Mỹ luôn quan tâm, chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Người dân tìm hiểu các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Liêu Xá (Yên Mỹ)
Người dân tìm hiểu các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Liêu Xá (Yên Mỹ)
Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở phát huy hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên chú trọng lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân... Đồng thời, huyện tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Trung ương, của tỉnh gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động bổ sung nội dung quy chế làm việc, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để thực hiện. Việc triển khai thực hiện QCDC ở từng loại hình cơ sở, nhất là ở xã, thị trấn có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội… Do vậy, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đều thực hiện một cách công khai, minh bạch, mang lại hiệu quả cao. 
 
Tại xã Liêu Xá, việc quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương; lĩnh vực tài chính; việc thực hiện chế độ chính sách; các khoản phí, lệ phí, các thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận “một cửa”…; nhiều nội dung liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội; các khoản thu đóng góp của nhân dân được tổ chức lấy ý kiến của nhân dân dưới nhiều hình thức đã tạo sự đồng thuận cao từ trong đảng, chính quyền đến các tầng lớp nhân dân. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, nhiệt tình tham gia, hưởng ứng, đóng góp sức người sức của, hiến công, hiến kế cho công việc chung của làng xã. 
 
Ông Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Liêu Xá cho biết: Xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, đặc biệt là làm cách nào để huy động được hàng tỷ đồng để hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh như đường giao thông nội đồng, đường thôn, xóm; các công trình phúc lợi… 
 
Băn khoăn ấy được Đảng ủy, UBND xã đưa ra bàn bạc với nhân dân và nhanh chóng có phương án giải quyết. Theo đó, nhân dân tự nguyện đóng góp tiền làm đường, xây dựng nhà văn hóa, kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn và con em xa quê hương cùng tham gia đóng góp. Kết quả, trong 5 năm qua, xã Liêu Xá đã huy động các nguồn lực đạt gần 140 tỷ đồng; nhựa hóa,  cứng hóa được hơn 15 km đường giao thông liên thôn, liên xã, đường giao thông nội đồng; 100% số thôn trong xã có nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao... 
 
Điểm nhấn trong thực hiện QCDC ở Yên Mỹ là Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, nhất là về các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở các lĩnh vực địa chính, hộ tịch, chứng thực, cấp phép xây dựng... Đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được huyện chỉ đạo quyết liệt với tinh thần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường đối thoại với nhân dân; rà soát và giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật những vụ việc khiếu kiện kéo dài, nhất là các trường hợp liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, không để xảy ra “điểm nóng”. Đây là cách làm hiệu quả tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 
Việc tập trung thực hiện QCDC ở cơ sở trong những năm qua của huyện Yên Mỹ đã tác động tích cực đến các hoạt động trong đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. 
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)