Văn Lâm: Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

08:00, 14/10/2019

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Văn Lâm quan tâm, triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 

Nông thôn đổi thay ở xã Lạc Đạo (Văn Lâm)
Nông thôn đổi thay ở xã Lạc Đạo (Văn Lâm)

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, hiệu quả, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền về công tác dân vận được tăng cường thực hiện.. Cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực phát động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như các phong trào thi đua yêu nước khác. Công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thực hiện nghiêm túc. Sau 10 năm (2009 - 2019) phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có nhiều mô hình dân vận khéo được tuyên dương và có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị, xã hội ở huyện. Toàn huyện có khoảng 300 mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng trên tất cả các lĩnh vực.


Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đó là mô hình “Dân vận khéo” về vận động người dân tham gia phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới của cán bộ và nhân dân thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng với việc vận động nhân dân góp của, góp công làm 1.676m đường giao thông nông thôn với kinh phí khoảng trên 3 tỷ đồng. Về cá nhân có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Minh Hải thực hiện tốt mô hình dân vận khéo trong thực hiện công tác hội, vận động hội viên tích cực giúp đỡ nhau làm kinh tế thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm, đồng chí Hạnh cùng BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã vận động được trên 5 nghìn lượt hội viên góp trên 3 tỷ đồng và 68 chỉ vàng, 1.567 con giống, gần 2.000 ngày công giúp cho trên 1 nghìn lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí đã vận động được 49 hộ tự nguyện hiến đất được trên 200m2 và 207 gia đình ủng hộ tiền và ngày công, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn… 


Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết việc làm và những vấn đề mâu thuẫn ở cơ sở. Điển hình là Mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường của thôn Đình Tổ, xã Đại Đồng; mô hình “Dân vận khéo” trong vận động các cán bộ, giáo viên thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và công tác xã hội hóa nhằm xây dựng cơ sở vật chất của trường của trường THPT Trưng Vương, Trường THPT Văn Lâm và Trường đại học Tài chính Quản trị kinh doanh.


Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Việc tổ chức đối thoại với nhân dân được quan tâm thực hiện, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao ý thức tự quản của cộng đồng dân cư, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. 


Những kết quả đạt được phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Đồng thời, tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở; xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang trong việc thực hiện phong trào thi đua; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…


Tôn Ngọc Chuẩn
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn LâmNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)