Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Ngày 24.2, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" (gọi tắt là cuộc vận động). Dự lễ phát động có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đoàn Văn Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh.
Các đaiọ biểu dự lễ phát động
Các đại biểu dự lễ phát động
Việc tổ chức cuộc vận động nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26.10.2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới... 
 
Để thực hiện cuộc vận động, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động trong toàn lực lượng công an; xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người công an nhân dân; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ; tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động... Việc triển khai thực hiện cuộc vận động bảo đảm nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả; nội dung, biện pháp thực hiện thiết thực, sáng tạo...
 
Tại lễ phát động, đại diện công an các đơn vị, địa phương đã ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động.
 
Thu Yến
 
;