HưngYên: Triển khai chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020

Ngày 9.5, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị triển khai chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2016, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo về phòng, chống tội phạm, nhất là thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; tăng cường tuyên truyền, vận động và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; góp phần bảo vệ thành công các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh, của đất nước.
 
Hội nghị đã triển khai Kế  hoạch số 97/KH-UBND ngày 10.4.2017 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05 - KL/TW ngày 15.7.2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020. 
 
Một số chỉ tiêu đề ra trong công tác phòng, chống tội phạm: Kiềm chế, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 5 đến 10% tổng số vụ phạm tội hình sự, giảm từ 15 đến 20% số vụ do người chưa thành niên thực hiện và giảm 5-7% tội phạm xâm hại trẻ em so với năm 2016; ít nhất 55% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự… 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo quan tâm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp: Quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tội phạm bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ngành, đơn vị trong công tác chỉ đạo phòng, chống tội phạm; gắn công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị; các sở, ngành, đơn vị cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch số 97 của UBND tỉnh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong triển khai giải pháp thực hiện hàng năm; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm. Trước mắt, cần mở đợt cao điểm phòng, chống “cát tặc”, có biện pháp cụ thể giảm tai nạn giao thông…
 
Đào Doan
;