Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kế hoạch của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Đảng ủy Quân khu 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với những nội dung, phương pháp, thời gian tiến hành sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của LLVT tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 
Các cá nhân được khen thưởng trong thực hiện cuộc
Các cá nhân được khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"
Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đảng ủy quân sự các huyện, thành phố tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề về: Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của quân nhân, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới cho 100% cán bộ, đảng viên.
 
Sau học tập, các cấp ủy, chi bộ đã tổ chức thảo luận, hướng dẫn đảng viên đăng ký phấn đấu làm theo bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và gắn với chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân; đồng thời báo cáo chi bộ để theo dõi, giúp đỡ.
 
Cùng với đó, việc ghi danh đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ cũng được thực hiện nghiêm túc, có nền nếp; đã bình xét ghi danh 586 lượt đảng viên tiêu biểu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên, đồng thời động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh.
 
Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các chi ủy, đảng ủy cơ sở và Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức 32 cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có nội dung lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm về nhận thức, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.
 
Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, LLVT tỉnh xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch, lành mạnh, qua đó đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
 
Các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ, LLVT tỉnh thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm tốt cải cách thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh, gọn, hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
 
Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016: Có trên 54% số tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; có 94,74% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13 tập thể, 103 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị cấp trên khen thưởng.
 
Từ việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cả về lời nói và hành động.
 
Lê Cường
 
;