Xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu vực phòng thủ tỉnh

09:16, 03/09/2018
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Lòng yêu nước và sức mạnh của toàn dân tộc tiếp tục được phát huy cao độ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên hiện nay, các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại sức mạnh đoàn kết thống nhất của các lực lượng vũ trang nhân dân… Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng với quân và dân cả nước, quân và dân Hưng Yên đã và đang tiếp tục phát huy, nâng cao sức mạnh tổng hợp, nỗ lực xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ (KVPT).
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong nâng cao chất lượng huấn luyện
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong nâng cao chất lượng huấn luyện
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, tiến hành đồng bộ các giải pháp Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới (Nghị quyết số 28). Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28, nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng và hoạt động của KVPT đã có sự chuyển biến. Từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng các tiềm lực và thế trận KVPT. Trong đó, xác định tiềm lực kinh tế giữ vị trí quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp cho quốc phòng. Vì vậy, việc củng cố quốc phòng - an ninh (QP - AN) gắn với phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) luôn được chú trọng thực hiện. Nội dung kết hợp phát triển KT - XH gắn với QP - AN trong tình hình mới được thực hiện đồng bộ từ quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, hoạt động đối ngoại...
 
Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, từ điểm xuất phát thấp, bằng sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, tỉnh ta đã đạt được kết quả tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng cao; thu ngân sách liên tục tăng cao và ngày càng ổn định. Từ năm 2017, Hưng Yên đã tự cân đối được ngân sách và là một trong số 16 tỉnh có đóng góp cho ngân sách Trung ương; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh được cải thiện. Tiềm lực kinh tế của tỉnh ngày càng được tăng cường, tạo thuận lợi để tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển. Toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp được quy hoạch, 4 KCN đã và đang hoạt động, thu hút trên 1.802 dự án đầu tư (trong đó có 422 dự án đầu tư nước ngoài). Hoạt động của các khu, cụm công nghiệp nhộn nhịp, mang lại nguồn lực ngày càng lớn cho phát triển kinh tế, đồng thời sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ động viên quốc phòng. Hệ thống giao thông ngày càng phát triển. Thời gian qua, cùng với Trung ương, tỉnh đã hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm. Đến nay, mạng lưới giao thông vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời bình cũng như yêu cầu cơ động lực lượng quân sự khi có tình huống. Hệ thống thông tin trên địa bàn được đầu tư đúng mức và có hiệu quả, đã xây dựng được hệ thống truyền dẫn cáp quang đến 10/10 huyện, thành phố, tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh đã được phủ sóng điện thoại di động. Mạng lưới dịch vụ bưu chính, chuyển phát ngày càng hoàn thiện, luôn sẵn sàng ưu tiên phục vụ những tình huống khẩn cấp, bảo đảm phục vụ nhu cầu của nhân dân.
 
Mạng lưới y tế luôn được củng cố đầu tư xây dựng. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chương trình quân dân y kết hợp được thực hiện tốt. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời bình, đồng thời sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cứu chữa thương binh trong thời chiến. Lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo đảm tích lũy cho nhu cầu của KVPT năm đầu chiến tranh. 
Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2017
Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2017
Thực hiện chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT – XH kết hợp với củng cố QP - AN, xây dựng tiềm lực kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan lập quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh giai đoạn 2011 - 2020 và những năm tiếp theo. Trước sự chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tốc độ đô thị hóa nhanh, năm 2010 UBND tỉnh đã kịp thời bổ sung quy hoạch đất vào mục đích quốc phòng, điều chỉnh quy hoạch ngành, sản phẩm bảo đảm yêu cầu gắn giữa phát triển tổng thể KT – XH với xây dựng thế trận KVPT, phục vụ nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, vừa kết hợp phục vụ dân sinh trong thời bình, vừa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP - AN trong thời chiến. Các dự án xây dựng trước khi xây dựng đều được thực hiện đúng quy định về trình tự lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các công trình được xây dựng mới vừa bảo đảm nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội vừa bảo đảm yêu cầu xây dựng KVPT tỉnh, huyện, tạo thế liên hoàn, vững chắc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh. 
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc gắn phát triển KT – XH với củng cố QP – AN, thời gian tới Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến thực hiện kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường củng cố QP - AN trong tình hình mới; trên cơ sở bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, quân khu và điều kiện thực tiễn địa phương, các cơ quan, đơn vị quân đội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh kết hợp phát triển KT – XH với tăng cường tiềm lực QP - AN thông qua việc thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư trên từng khu vực, địa bàn, tạo cơ sở để phát triển vững chắc các tiềm lực của KVPT; chú trọng xây dựng chiến lược cụ thể kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN; coi trọng tính “lưỡng dụng” của các công trình, dự án khi đầu tư xây dựng trong mối liên hệ tổng thể giữa kinh tế với xã hội, giữa KT-XH với QP-AN…
 
 
Đại tá Nguyễn Chí Công
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)