Khoái Châu tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

15:08, 27/02/2020

Thời gian qua, các cấp chính quyền huyện Khoái Châu triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hồi đất giải phóng mặt bằng để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của một số hộ dân có những xáo trộn; cùng với công tác quản lý về đất đai, quản lý kinh tế tại một số địa phương, đơn vị còn hạn chế đã phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. 


Trước tình hình trên, Huyện ủy Khoái Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, tập trung giải khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân...


Nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Huyện ủy Khoái Châu đã tập trung quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện nhiều giải pháp thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo; đồng thời chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan nội chính, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu ngăn chặn không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp. 

 

Cán bộ Thanh tra huyện Khoái Châu tổng hợp đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Cán bộ Thanh tra huyện Khoái Châu tổng hợp đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân


Thực hiện Quy định số 10 – QĐi/TW, ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Huyện ủy Khoái Châu đã xây dựng và ban hành Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Theo đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ 1 ngày/tháng tại trụ sở tiếp công dân huyện. Cùng tham gia tiếp dân với đồng chí Bí thư Huyện ủy còn có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban kiếm tra Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng ban tiếp công dân huyện, trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị... 


Sau mỗi cuộc tiếp, đối thoại công dân, Huyện ủy Khoái Châu có thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định đối với các kiến nghị, đề nghị của công dân...


Huyện thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các yêu cầu cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện theo định kỳ hàng tháng trực tiếp tiếp dân và giải quyết những vấn đề công dân kiến nghị, phán ánh, khiếu nại, tố cáo. 


Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Ban tiếp công dân huyện họp, bàn phương án, phân loại đơn thư chuyển tới các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn, thư kiếu nại, tố cáo; kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và việc hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng. 


Đặc biệt, đối với những đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp xã đã giải quyết mà công dân chưa đồng tình, có đơn lên huyện đều được UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với cơ sở đối thoại trực tiếp tại địa phương để làm rõ nội dung trong đơn, tuyên truyền giải thích cho công dân, do đó nhiều đơn đã được giải quyết dứt điểm.
Năm 2019, trụ sở tiếp công dân huyện Khoái Châu đã tiếp 150 lượt với 165 công dân (giảm 30 lượt so với năm 2018), trong đó có 3 vụ việc có đoàn đông người ở các xã Thuần Hưng, Tứ Dân và Đông Kết; tiếp nhận 86 đơn, trong đó có 75 đơn đủ điều kiện xử lý được chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Nội dung các đơn, các ý kiến, kiến nghị của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài chính, giải phóng mặt bằng và một số vấn đề dân sự khác. 


Các đơn, thư được thụ lý giải quyết theo đúng trình tự và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý, do đó hạn chế tối đa đơn, thư khiếu kiện vượt cấp. 


Hoàng BềnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)