Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

18:50, 08/02/2021

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark, được UBND tỉnh Hưng Yên giao làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại - du lịch Văn Giang (khu đô thị Ecopark)


Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại: Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.


Năm 2014, Công ty được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên: 


Thửa số 165, tờ bản đồ số 02, diện tích 437m2


Thửa số 166, tờ bản đồ số 02, diện tích 546m2


Trong quá trình quản lý và sử dụng, do sơ suất, Công ty đã để thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của 2 thửa đất nêu trên.


A. Thông tin trên Giấy chứng nhận thửa đất số 165, tờ bản đồ số 02 như sau:


I. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0101395308 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đăng ký lần đầu ngày 19/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/06/2013.


Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.


Số Seri: BT 769515

II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất


1. Thửa đất:


a)    Thửa đất số 165, Tờ bản đồ số: 02;


b)    Địa chỉ: Xã Xuân Quan,  huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;


c)    Diện tích: 437m2, (bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bẩy mét vuông);


d)    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 437m2; chung không m2.


đ) Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị;


e)    Thời hạn sử dụng: Lâu dài;


f)    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;


2. Nhà ở:   -/-.


3. Công trình xây dựng khác: -/-.


Được UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 30 tháng 6 năm 2014


Số vào sổ cấp GCN: CT 02219


B) Thông tin trên Giấy chứng nhận thửa đất số 166, tờ bản đồ số 02 như sau:


I. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0101395308 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đăng ký lần đầu ngày 19/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/06/2013.


Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.


Số Seri: BT 769516


II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất


1. Thửa đất:


a)    Thửa đất số 166, Tờ bản đồ số: 02;


b)    Địa chỉ: Xã Xuân Quan,  huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;


c)    Diện tích: 546m2, (bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu mét vuông);


d)    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 546m2; chung không m2.


đ) Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị;


e)    Thời hạn sử dụng: Lâu dài;


f)    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;


2. Nhà ở:   -/-.


3. Công trình xây dựng khác: -/-.


Được UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 30 tháng 6 năm 2014


Số vào sổ cấp GCN: CT 02218

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Trần Quốc Việt


                                         Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)