Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 14

10:36, 13/03/2014
 Ngày 12/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương đã họp phiên thứ 14 cho ý kiến về Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2013, phương hướng nhiệm vụ CCTP năm 2014. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
 
Cùng dự có bà: Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các thành viên.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. (Ảnh: TH)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. (Ảnh: TH)
 
Theo Dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCTP, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, công tác CCTP vẫn được các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả thiết thực.
Theo đó, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiếp tục có chuyển biến tích cực, hạn chế tình trạng oan sai, án tồn đọng quá hạn luật định, nâng cao tỉ lệ giải quyết quyết vụ, việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết thực tiễn và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 về tổ chức, hoạt động tư pháp và những vấn đề quan trọng khác có liên quan đến họat động tư pháp; góp phần làm rõ hơn vị trí, vai trò và chức năng của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước.
Cùng với việc tiến hành tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020 và tổ chức nghiên cứu xây dựng một số đề án, báo cáo chuyên đề làm sáng tỏ một số vấn đề được Bộ Chính trị giao phục vụ việc tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW, Bộ Chính trị đánh giá cao kết quả tổng kết Nghị quyết 49- NQ/TW của Ban Chỉ đạo, đồng thời cho rằng việc tổng kết đã được thực hiện công phu, nghiêm túc, đúng yêu cầu, khách quan, toàn diện, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.
Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ CCTP chưa đúng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp còn chậm; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vẫn còn một số điểm bất cập, chậm đổi mới; họat động giám sát của cơ quan dân cử đối với họat động tư pháp chưa được quan tâm đúng mức…
Trong năm 2014, Ban Chỉ đạo CCTP đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tố các nhiệm vụ trọng tâm sau: Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị về kết quả tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49 – NQ/TW, phương hướng, nhiệm vụ CCTP trong thời gian tới và quy định của Hiến pháp năm 2013 có liên quan đến tổ chức, hoạt động tư pháp. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng một số dự án luật, văn bản pháp luật về tố tụng tư pháp; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi duỡng cán bộ tư pháp; tổ chức chỉ đạo việc nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền XHCN…
Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2013. Trên cơ sở đó, kiến nghị một số giải pháp về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm CCTP trong năm 2014, nhằm tạo cơ sở thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Chiến lược CCTP trong thời gian tới.
Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về Dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo, Kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW và Đề án quy hoạch tổng thể phát triển các cơ quan tư pháp, cơ quan hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân đến năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo. Chủ tịch Nước đề nghị trong thời gian tới cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện các đề án, báo cáo chuyên đề phục vụ việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 và kết luận của Bộ Chính trị.
Cùng với đó, sắp xếp, xây dựng thời gian phù hợp với chương trình làm việc đề ra, trong đó lưu ý bảo đảm đúng tiến độ xây dựng các Dự án luật quan trọng thực hiện trong năm 2014.
Về Đề án quy hoạch tổng thể phát triển các cơ quan tư pháp, cơ quan hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân đến năm 2020, Chủ tịch Nước gợi ý cần chọn phương án tốt nhất để khắc phục được một số nhược điểm thời gian qua, theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, cơ quan hỗ trợ tư pháp. Chủ tịch Nước đề nghị Ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.
 
Theo Thu Hằng/dangcongsan.vn
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)