Thảo luận hai dự án: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

11:23, 16/04/2014
Quảng cảnh phiên họp Thường vụ QH ngày 15-4.
Quảng cảnh phiên họp Thường vụ QH ngày 15-4.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 15-4, tại phiên họp thứ 27, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

 
Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
 
Tờ trình về việc chuẩn bị dự án Luật Tổ chức Quốc hội (QH) (sửa đổi) nhấn mạnh việc sửa đổi luật lần này nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về tổ chức và hoạt động của QH; kế thừa và phát triển Luật Tổ chức QH hiện hành; bảo đảm sự ổn định, đồng bộ trong tổ chức và hoạt động của QH.
Kết quả hơn mười năm thi hành Luật Tổ chức QH cho thấy, các quy định của Luật tổ chức QH đã phát huy tác dụng tích cực trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của QH, các cơ quan của QH, đại biểu QH. Đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đã từng bước được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản lý mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Công tác giám sát được tăng cường với sự kết hợp của nhiều hình thức tổng hợp và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, tập trung vào những vấn đề bức xúc, được dư luận đồng tình... Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn, từng bước ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình thi hành Luật Tổ chức QH còn có những mặt hạn chế bất cập, một số quy định của Luật không phù hợp với tình hình thực tiễn dẫn đến hoạt động của QH chưa thật sự phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân.
Đó là, các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của QH, Ủy ban TVQH, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của QH, đại biểu QH còn chung chung, trùng lắp hoặc chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Nhiều quy định của Luật chưa thể thực hiện vì chưa có văn bản hướng dẫn hoặc tính khả thi thấp: Việc tổ chức trưng cầu ý dân, việc trình dự án luật, kiến nghị về luật của đại biểu QH, việc đưa ra để cử tri bãi nhiệm đại biểu không còn xứng đáng, việc bỏ phiếu tín nhiệm...
Số lượng, cơ cấu tổ chức của Hội đồng, Ủy ban hiện nay chưa đáp ứng được sự gia tăng về khối lượng công việc và yêu cầu về chất lượng ngày càng cao. Chưa có sự phân định rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu QH hoạt động chuyên trách và các đại biểu QH kiêm nhiệm; cơ chế làm việc cũng như các điều kiện bảo đảm của đại biểu QH chưa rõ ràng, nên vẫn chưa phát huy tối đa được hiệu quả đối với hoạt động của QH nói chung.
 
Dự thảo Luật trình lần này có sự điều chỉnh lớn nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên. Về bố cục so với Luật hiện hành, dự thảo luật gồm sáu chương với 133 điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của QH; hoạt động của QH và kỳ họp QH (Chương I); Ủy ban TVQH, Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH (Chương II); Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của QH (Chương III); đại biểu QH (Chương IV), các cơ quan thuộc QH (Chương V) và điều khoản thi hành (Chương VI).
Thảo luận về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của QH Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai và nhiều ý kiến đại biểu đề nghị trong lần sửa đổi này nên pháp điển một bước các quy định về tổ chức và hoạt động của QH để thuận tiện cho việc thực hiện. Theo đó, cần nghiên cứu thu hút các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức công việc, mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác trong Nội quy kỳ họp QH, Quy chế hoạt động của Ủy ban TVQH, Quy chế hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH, Quy chế hoạt động của đại biểu QH và Đoàn đại biểu QH vào Luật Tổ chức QH.
Bàn về số lượng các ủy ban của QH, nhiều đại biểu tán thành với phương án một do Ban soạn thảo đề xuất, tiếp tục quy định cụ thể về số lượng, tên gọi các ủy ban cùng lĩnh vực được phân công phụ trách như cách quy định của Luật tổ chức QH hiện hành. Bên cạnh đó, tăng cường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguồn lực để các ủy ban bảo đảm hoạt động.
Trên cơ sở đánh giá vai trò đặc thù của Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH Ksor Phước và một số ý kiến cho rằng, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc cũng như những nét khác biệt của Hội đồng Dân tộc so với các ủy ban của QH trong dự thảo Luật.
Theo đó, Hội đồng Dân tộc là một thiết chế đặc biệt của QH Việt Nam.
“Cần bổ sung thêm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện là người dân tộc vào Hội đồng Dân tộc của QH. Số lượng và thành phần đại biểu bổ sung do Ủy ban TVQH quyết định. Những đại biểu này được tham gia vào hoạt động của Hội đồng Dân tộc và nói lên tiếng nói của dân tộc mình”. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH Ksor Phước nói.
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị dự thảo luật cần thể chế hóa các nội dung quy định trong Hiến pháp năm 2013 về Hội đồng Dân tộc của QH. Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đồng Dân tộc...
Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban TVQH tại phiên họp này, Ban soạn thảo sẽ hoàn thiện dự án Luật để gửi xin ý kiến của Chính phủ và gửi đến Ủy ban Pháp luật của QH thẩm tra theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự án Luật sẽ được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trình QH xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy sắp tới.
 
Đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn mới
Cùng ngày, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).
Theo Thượng tướng Công an Bùi Văn Nam, Luật Công an nhân dân được QH Khóa XI, Kỳ họp thứ 9 thông qua năm 2006, đã tạo cơ sở pháp lý để lực lượng Công an nhân dân tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước, thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Trong gần tám năm qua, Luật Công an nhân dân đã góp phần quan trọng xây dựng bộ máy, bố trí lực lượng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, nâng cao vị thế, mở rộng quan hệ quốc tế, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định của Luật Công an nhân dân đã bộc lộ vướng mắc, bất cập hoặc chưa đầy đủ. Việc xây dựng dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) là rất cần thiết để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn mới...
Về sự phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng Công an nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) của QH Nguyễn Kim Thoa cho rằng: Thường trực Ủy ban QP-AN thấy rằng, dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) cơ bản bám sát và phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới và nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về xây dựng Công an nhân dân.
Về trình tự, thủ tục đề nghị xét phong, thăng cấp bậc hàm, đa số ý kiến Thường trực UBQPAN cho rằng quy trình, thủ tục thực hiện phong thăng cấp bậc hàm tướng chưa được cụ thể hóa chủ trương của Đảng về mặt pháp luật, theo đó đề nghị nghiên cứu, quy định thủ tục phong, thăng, tước, giáng cấp bậc hàm, nhất là cấp hàm tướng ngay trong Luật bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ để thuận lợi cho việc thực hiện và việc kiểm tra, giám sát.
Tuy nhiên, đối chiếu với chỉ đạo của Bộ Chính trị (tại các Thông báo số 398-TB/TW, Thông báo số 111-TB/TW và Thông báo 147-TB/TW) thì dự thảo Luật vẫn chưa thực hiện triệt để một số nội dung.
Các nội dung chưa được tiếp thu đầy đủ nêu trên, Thường trực Ủy ban QP - ý kiến chỉ đạo về các vấn đề trên khi dự án Luật đưa ra QH thảo luận tại kỳ họp tới.
 
THEO VĂN CHÚC/NHANDAN.COM
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)