Hưng Yên: Thời gian thực hiện đăng ký doanh nghiệp còn 5 ngày

Sở Kế hoạch - Đầu tư Hưng Yên là một trong 3 đơn vị đầu tiên thuộc tỉnh trong cả nước vận hành Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Đây là hệ thống đăng ký hiệu quả gồm: Quy trình và thủ tục hợp nhất, ứng dụng cơ chế “một cửa liên thông" cho doanh nghiệp trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Doanh nghiệp chỉ cần làm một thủ tục tại cơ quan đầu mối là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư. Thời gian để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 5 ngày đối với hồ sơ hợp lệ. Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp giúp tinh giản hóa và đơn giản hóa quy trình đăng ký của doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu thời gian và chi phí liên quan cho doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp. 
Thời gian tới, Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn về thời gian, minh bạch và cụ thể hóa về thủ tục, đơn giản trong phương thức thực hiện, phù hợp với các quy định của pháp luật để phấn đấu thời gian làm thủ tục đăng ký đầu tư được giảm từ 15 ngày làm việc theo quy định xuống còn 13 ngày làm việc và thủ tục thẩm tra dự án đầu tư giảm từ 30 ngày làm việc xuống còn 28 ngày làm việc.
 
Đức Long
 
;