Quy định về theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành gồm 8 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 66 tiêu chí thành phần. Chỉ số CCHC của UBND các huyện, thành phố gồm 8 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 70 tiêu chí thành phần. Nội dung đánh giá gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách cơ chế quản lý hành chính công. Hiện đại hóa hành chính và thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông... Phương thức đánh giá theo thang điểm 100, đơn vị xuất sắc phải đạt từ 90 đến 100 điểm; đơn vị tốt đạt từ 80 đến dưới 90 điểm; đơn vị đạt điểm dưới 50  xếp loại yếu… Sau khi các địa phương, đơn vị tự đánh giá, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học - Công nghệ thẩm định, thống nhất, tham mưu với UBND tỉnh đánh giá kết quả tự chấm điểm của các đơn vị, địa phương. 
Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại, xếp hạng hàng năm, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ về CCHC của đơn vị  phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh; đề ra giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC.
 
Lệ Thu 
 
;