Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 - NQ/TW của Bộ Chính trị

17:47, 11/03/2015
* Ông Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta
 
Ngày 11.3 đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 - NQ/TW ngày 9.10.2014 của Bộ Chính trị “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và quán triệt nghị quyết. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết 37 - NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: Sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 28.3.1992 của Bộ Chính trị khóa VII, công tác lý luận của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bước đầu hình thành hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… Những kết quả đó góp phần tích cực vào thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước, từng bước đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, phấn đấu tạo nền tảng để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nghị quyết 37 - NQ/TW đề ra các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác lý luận từ nay đến năm 2030: Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác lý luận; tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, các chuyên gia đầu ngành, nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, nhất là năng lực phân tích, dự báo; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý luận; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận. 

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 37 - NQ/TW, tạo môi trường thuận lợi cho việc nghiên cứu lý luận, đồng thời tạo điều kiện để triển khai thực hiện Nghị quyết 37 - NQ/TW của Bộ Chính trị…
Đối với Hưng Yên, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 37-NQ/TW nhằm giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác lý luận và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị; công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, kết luận của Đảng trong thời gian tới bảo đảm chất lượng và hiệu quả.
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)