Đại hội XII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

19:17, 25/01/2016
Ngày 25.1, Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục bàn về công tác nhân sự, thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự Đại hội
Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (nếu có). Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 
 
Tại Hội trường, Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử bổ sung Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 
 
Đại hội đã thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban kiểm phiếu. 
 
Đức Long
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)