Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày hội lớn của toàn dân

21:26, 19/05/2016
Ngày 22.5.2016 là ngày hội lớn của toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hòa trong không khí phấn khởi của cả nước, Hưng Yên đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dành cho Báo Hưng Yên cuộc phỏng vấn. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tiếp xúc cử tri thành phố Hưng Yên
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tiếp xúc cử tri thành phố Hưng Yên
Phóng viên: Thưa ông, xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021?
 
Ông Đỗ Tiến Sỹ: Ngày 4.1.2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 51 - CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức vào ngày 22.5.2016. Cuộc bầu cử diễn ra đúng dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc ta; toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức nỗ lực, phấn đấu triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra, để đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống; toàn tỉnh đang hướng về kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh (1831 - 2016), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941 - 2016) và 20 năm ngày tái lập tỉnh (1.1.1997 – 1.1.2017); công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức; bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen, các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Tình hình đó, đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và  HÐND các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2016 và trong cả nhiệm kỳ.
 
Ðây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân cả nước. Thông qua bầu cử, công dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, được bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt cử tri thực hiện quyền lực nhà nước. 
 
Phóng viên: Hướng tới sự kiện chính trị quan trọng này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?
 
Ông Đỗ Tiến Sỹ: Thực hiện Chỉ thị số 51 - CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 40/KH- HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07 - CT/TU ngày 27.1.2016 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (gọi tắt là cuộc bầu cử). Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH- UBBC ngày 2.2.2016; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn  bản hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia tới cán bộ các huyện, thành phố và 161 xã, phường, thị trấn. Các huyện, thành phố và cơ sở nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về cuộc bầu cử. 
 
Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được tiến hành đúng luật, bảo đảm quy trình quy định. Các cơ quan có trách nhiệm thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, có kiến thức, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, UBND tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh. Thực hiện theo luật định, tỉnh ta có 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 73 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.177 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh thành lập 1.188 tổ bầu cử. Các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban Bầu cử cấp mình và các tổ chức bầu cử bảo đảm đúng luật định. 
 
Một nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 là thực hiện quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức phụ trách bầu cử đã chủ động nghiên cứu, nắm vững quy trình và thực hiện tốt các bước của quy trình hiệp thương, lựa chọn các ứng cử viên. Quá trình tổ chức hiệp thương được thực hiện bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, tôn trọng ý kiến của các đại biểu trong hội nghị. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bảo đảm về số lượng, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ tuổi trẻ, nữ, ngoài Đảng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Kết quả cụ thể như sau: Đối với đại biểu Quốc hội: Số đại biểu được bầu là 7, số người ứng cử là 13; đối với đại biểu HĐND tỉnh: Số đại biểu được bầu là 53, số người ứng cử là 88; đối với đại biểu HĐND cấp huyện: Tổng số đại biểu được bầu là 333, số người ứng cử là 547; đối với đại biểu HĐND cấp xã: Tổng số đại biểu được bầu là 4232, số người ứng cử là 7127. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, vận động bầu cử bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng theo quy định.
 
Đồng thời, trong thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, qua đó giúp cử tri và nhân dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho ngày bầu cử đã được tiến hành chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Ủy ban bầu cử tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và các phương án cụ thể để bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong suốt thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử; làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại cuộc bầu cử. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử được thực hiện kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.
 
Đến nay có thể khẳng định, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng thời gian, đúng luật định, sẵn sàng cho ngày bầu cử tới đây.
 
Phóng viên: Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu gì, thưa ông?
 
Ông Đỗ Tiến Sỹ: Ngày bầu cử đã đến gần, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh cần chú trọng chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và tích cực để bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, để cử tri trong tỉnh nhận thức được đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, hăng hái đi bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ủy ban Bầu cử các cấp chú trọng tổ chức tập huấn đến các Ban bầu cử, các Tổ bầu cử về trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu, phương pháp kiểm phiếu và chế độ báo cáo của tổ chức phụ trách bầu cử các cấp. Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các điều kiện cho ngày bầu cử như: Hòm phiếu, con dấu, trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách các ứng cử viên và danh sách cử tri; nắm chắc tình hình di biến động của cử tri ở từng đơn vị bầu cử để điều chỉnh kịp thời, tránh trùng lặp, ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bầu. Chú trọng công tác bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử. 
 
Với sự chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng luật, tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
 
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
 
Minh Nghĩa (thực hiện)
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)