Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại UBND tỉnh

Ngày 12.4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trần Văn Quý, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 tại UBND tỉnh. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Sảng.
Toàn cảnh buổi giám sát
Toàn cảnh buổi giám sát
Thời gian qua, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Hưng Yên được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 
 
Việc phân cấp cho các địa phương, đơn vị rõ ràng, cụ thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách công khai, minh bạch để thu hút nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thi hành nhiệm vụ và trong chỉ đạo, điều hành về cải cách tổ chức bộ máy hành chính. 
 
Trong giai đoạn vừa qua, việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ được chú trọng, công khai, dân chủ, bảo đảm đúng quy định. 
 
Theo rà soát, đến hết năm 2016, số biên chế công chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước bảo đảm so với chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao năm 2016; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế được thực hiện theo lộ trình và quy định đã đề ra.
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ thường xuyên thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác cải cách hành chính gắn với việc kiểm tra tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị…
 
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách cải cách hành chính; việc thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức; tinh giản biên chế; việc sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã làm rõ một số vấn đề mà các thành viên trong đoàn giám sát quan tâm. UBND tỉnh luôn chú trọng công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung cải cách thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với cải cách hành chính nhà nước; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phân cấp cải cách hành chính. Đối với việc bổ nhiệm, xét tuyển biên chế bảo đảm các tiêu chuẩn và chất lượng đáp ứng được nhiệm vụ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục rà soát thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 
 
Đối với những kiến nghị của UBND tỉnh, Đoàn giám sát đã tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
 PV
 
;