Hưng Yên giao ban công tác tuyên giáo, báo chí, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Ngày 14.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, báo chí và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị quý I năm 2017. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Trong quý I, Ban Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền. 
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; tình cảm và lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong các lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên"; phát động cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017; tổ chức thành công hội thảo khoa học về di tích lịch sử quốc gia Cây đa và Đền La Tiến. 
 
Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng, thông tin tình hình trong tỉnh, thời sự trong nước và quốc tế. 
 
Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh bám sát, kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh...
 
Quý II, ngành Tuyên giáo các cấp tăng cường nắm tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh; tham mưu với cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương; tập trung kiện toàn ban tuyên giáo cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lập hồ sơ lưu trữ tư liệu lịch sử giai đoạn 2015 - 2020; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng...
 
Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW ngày 3.2.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. 
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong quý II, hệ thống tuyên giáo các cấp tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận của quần chúng nhân dân; tham mưu với cấp ủy các cấp tổ chức cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017; các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về chủ đề biển, đảo, xử lý công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...
 
Lê Hiếu
 
 
 
 
;