70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (8.1947 - 8.2017)

20:16, 13/07/2017
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, cách đây 70 năm, tháng 8.1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hưng Yên được thành lập (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên). Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với những tên gọi khác nhau và những lần chia tách, hợp nhất, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực Tuyên giáo vẫn luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.
Lãnh đạo Ban
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2016
Trên thực tế, hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị trong quần chúng nhân dân tại Hưng Yên xuất hiện rất sớm - từ thời kỳ vận động thành lập Đảng. Tuy nhiên, đến khi Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị được thành lập (năm 1929), công tác tuyên truyền cách mạng tại Hưng Yên mới bước sang giai đoạn phát triển mới và được đông đảo quần chúng tin tưởng, ủng hộ. Sau khi Đảng bộ tỉnh Hưng Yên được thành lập (tháng 7.1941), tỉnh cho xuất bản báo Bãi Sậy (năm 1943), đây là sự kiện quan trọng góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và động viên nhân dân Hưng Yên tham gia tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân.
 
Cuối năm 1946, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ hai. Để đáp ứng yêu cầu cách mạng đặt ra trong tình hình mới, tháng 8/1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Hưng Yên được thành lập, đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và trưởng thành đối với công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Nhiệm vụ chủ yếu của Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ lúc đó là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho cán bộ, đảng viên; chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; cổ động nhân dân tích cực tham gia kháng chiến và kiến quốc. Năm 1954, hòa bình lập lại ở miền Bắc, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Hưng Yên, rồi sau này là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Hưng (giai đoạn hợp nhất 2 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương từ năm 1968-1996) đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xâm lược của đế quốc Mỹ; bảo vệ vững chắc thành quả xã hội chủ nghĩa; động viên sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng cùng quân dân cả nước giành thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Những năm 1980, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI - Đại hội đổi mới của Đảng, ngành Tuyên giáo Hưng Yên tiếp tục gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục về đổi mới tư duy trong mọi hoạt động, ra sức củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hưng Yên vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
 
Ngày 1.1.1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên được kiện toàn. Từ đó đến nay, ngành Tuyên giáo Hưng Yên nói chung và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên nói riêng tiếp tục phát triển, luôn là hạt nhân quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng, giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Sau 20 năm tái lập tỉnh, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Cụ thể: 
 
Toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các cấp ủy; xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, đề án, kế hoạch để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, xây dựng các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo đại hội Đảng các cấp; tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc thi: Báo cáo viên giỏi về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001); Báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh (năm 2003); Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (năm 2007 - 2008)...
 
Cùng với công tác tham mưu, toàn ngành đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền; định hướng dư luận xã hội; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; công tác khoa giáo; giáo dục lý luận chính trị; văn hóa - văn nghệ.
 
Từ năm 1997 đến tháng 6.2017, toàn ngành đã tổ chức gần 250 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh và gần 2.000 hội nghị báo cáo viên cấp huyện, thông tin cho hơn 120.000 lượt báo cáo viên. Đã xuất bản 242 số Bản tin Thông báo nội bộ với tổng lượng phát hành trên 5 triệu cuốn. Tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh nhiều năm qua đã đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Công tác giáo dục lý luận chính trị đã được triển khai tích cực. Đến năm 2016, toàn tỉnh đã mở được hơn 3.500 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho hơn 320.000 lượt học viên. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Công tác tham mưu quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng về lĩnh vực khoa giáo được thực hiện kịp thời. Ngành đã tham mưu nghiên cứu, biên soạn, phát hành 1.200 cuốn sách “Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Hưng Yên”; 1.300 cuốn “Sổ tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên”... Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được đẩy mạnh. Đến năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành nghiên cứu, thẩm định trên 40 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cấp huyện, thành ủy và lịch sử các ngành, đoàn thể tỉnh. Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn và xuất bản gần 20 cuốn sách phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, công tác giảng dạy tại các nhà trường và công tác tuyên truyền.
 
Công tác văn hóa - văn nghệ được quan tâm thường xuyên. Ngành đã tham mưu các văn bản hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh việc nắm bắt hoạt động văn hoá - văn nghệ, lễ hội, tâm linh trên địa bàn tỉnh. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả quan trọng, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm cho đời sống văn hoá của các tầng lớp nhân dân ngày càng phong phú, nhiều phong trào văn hoá đem lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống thiết chế văn hoá được xây dựng, củng cố, đã và đang hoạt động có hiệu quả.
 
Sau 20 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 52%, thu ngân sách năm 1997 chỉ đạt 82 tỷ đồng thì đến nay, Hưng Yên đã thu ngân sách nhà nước gần 9.500 tỷ đồng (tăng gấp 115 lần), trong đó thu nội địa gần 6.700 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản chỉ chiếm 12,84%. GRDP bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng. Toàn tỉnh có 86% số làng, khu phố văn hóa; 89% số gia đình văn hóa, 76,6% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên. Đóng góp vào những thành tựu to lớn đó của tỉnh, có vai trò không nhỏ của đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo Hưng Yên. Nhiều năm qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì; được Chính phủ tặng Cờ. Tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các phòng chuyên môn thuộc Ban; ban tuyên giáo cấp huyện, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và nhiều cá nhân trong ngành được các ngành chức năng của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng Cờ và bằng khen...
Các báo cáo viên nghe thông tin thời sự và định hướng tuyên truyền thường kỳ hàng tháng
Các báo cáo viên nghe thông tin thời sự và định hướng tuyên truyền thường kỳ hàng tháng
Phát huy những kết quả đã đạt được, trước yêu cầu của tình hình mới, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo Hưng Yên tiếp tục, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu:  
 
Một là, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức học tập và quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, vai trò tiên phong của Đảng, là cơ sở để giáo dục lý tưởng, củng cố và khẳng định niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Hai là, góp phần trực tiếp tích cực xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và văn hóa; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn của tỉnh. Trước mắt, cần tiếp tục chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,  các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của quê hương, đất nước; góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận trong xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
 
Bốn là, chủ động nắm tình hình tư tưởng, tích cực tuyên truyền, góp phần trực tiếp và đạt hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên bám sát, nắm chắc các sự kiện, nhiệm vụ lớn của tỉnh, đất nước, triển khai công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền với những nội dung và phương thức phù hợp, gắn với các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.
 
Năm là, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và truyền bá những giá trị của văn hóa Việt Nam, những phẩm chất của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Góp phần xây dựng văn hóa, con người, nền văn học - nghệ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Làm tốt hơn công tác chỉ đạo báo chí; phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém của báo chí.
 
Sáu là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều; lấy cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại. Quan tâm nhiều hơn đến công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo với thế hệ trẻ, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân.
 
Bảy là, chủ động và tích cực dự báo sát tình hình, đa dạng hình thức đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta..
 
Tám là, xây dựng, phát triển đội ngũ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, bảo đảm cán bộ tuyên giáo được đào tạo bài bản, chính quy, trưởng thành, phát triển thông qua hoạt động thực tiễn sôi động.
 
Trần Thị Thanh Thủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)