Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh

19:46, 17/10/2017
Tháng 10.1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị lần thứ nhất để thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng cũng như ban hành các nghị quyết về các nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, đồng thời cũng quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ máy Văn phòng cấp ủy. Từ sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 18.10.1930 làm ngày truyền thống nhằm ghi nhận sự trưởng thành và phát triển của cán bộ, đảng viên, nhân viên làm công tác Văn phòng cấp ủy trong cả nước.
Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cùng với sự nghiệp chung của Văn phòng cấp ủy trong cả nước, những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã có sự phát triển, đổi mới,  phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng công cuộc đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với chức năng tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, dù trong bất kỳ giai đoạn nào, cán bộ, đảng viên của Văn phòng Tỉnh uỷ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thông tin tổng hợp. Để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chương trình công tác năm, hàng quý, tháng, tuần của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả công việc theo chương trình đề ra và các vấn đề đột xuất, Văn phòng Tỉnh ủy lựa chọn tham mưu các vấn đề theo chức năng, thẩm quyền.
 
Để giúp Thường trực Tỉnh ủy kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý thông tin nhanh chóng, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt việc phân cấp xử lý thông tin trong các lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các phòng và chuyên viên nghiên cứu tổng hợp kết hợp thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiểm tra kết quả triển khai các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các mặt công tác. Từ đó, tổng hợp báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện để tham mưu giải quyết công việc kịp thời, chặt chẽ, không chồng chéo, bỏ sót việc.
 
Để chuẩn bị tốt chương trình, nội dung và phục vụ chu đáo các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị tài liệu, thẩm định văn bản và tổng hợp các nội dung trình hội nghị. Sau hội nghị, văn phòng lập hồ sơ, văn bản hóa các kết luận kịp thời, bảo đảm chất lượng. Cùng với đó, Văn phòng chủ động tham mưu để Tỉnh uỷ ban hành các văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương…
 
Từ năm 2016 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu, phối hợp xây dựng hoàn thành 6 chương trình, 11 đề án; giúp cấp ủy tỉnh ban hành Quy chế làm việc toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tham mưu xây dựng, ban hành giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 8 nghị quyết, 23 kết luận và chỉ thị; 50 chương trình, kế hoạch và hàng trăm quyết định, thông báo ý kiến, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề… bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. 
 
Không chỉ làm tốt công tác tham mưu, thông tin tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy còn chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác cơ yếu, công nghệ thông tin. Công tác cơ yếu bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, giữ gìn an toàn các loại hình kỹ thuật mật mã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động được chú trọng. Từ tháng 10.2016, quy trình xử lý văn bản trên mạng nội bộ của Văn phòng Tỉnh ủy được triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác văn thư, lưu trữ được đầu tư về cơ sở vật chất và cải tiến quy trình hoạt động, bảo đảm được bí mật công tác. Công tác hành chính, quản trị từng bước được chuyên môn hóa. Công tác quản lý tài sản, tài chính của Đảng bảo đảm chặt chẽ. Quản lý, cấp phát, kiểm tra tài chính Đảng chặt chẽ, đúng chế độ Nhà nước quy định. Mạng thông tin diện rộng Tỉnh ủy được vận hành thông suốt, bảo đảm an ninh mạng theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu công tác chuyên môn của các phòng, ban trong cơ quan cũng như các đơn vị trên toàn hệ thống mạng. Hoạt động của mạng thông tin diện rộng giúp cho việc khai thác sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung và các chương trình ứng dụng khai thác trên mạng đạt kết quả tốt.  
 
Xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đoàn thể vững mạnh toàn diện là chìa khóa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, thời gian qua, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn cơ quan làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy định chế độ làm việc của các phòng… Nhờ đó, phát huy được năng lực công tác của các cán bộ, công chức đơn vị. 
Xử lý công văn đến trên hệ thống phần mềm tại Văn phòng Tỉnh ủy
Xử lý công văn đến trên hệ thống phần mềm tại Văn phòng Tỉnh ủy
Với nhiều nỗ lực, trong những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, biểu dương. 
 
Phát huy những kết quả đã đạt được cũng như truyền thống của Văn phòng cấp uỷ tỉnh tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, thời gian tới Văn phòng Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Nâng cao năng lực công tác tham mưu tổng hợp. Trong đó, lựa chọn nội dung xây dựng chương trình làm việc hằng năm, tháng, tuần của cấp uỷ bảo đảm đúng quy chế, đúng thẩm quyền; tập trung tham mưu tổ chức quán triệt, học tập và cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương; tham mưu, phục vụ tốt việc tổ chức các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước; hoàn thành báo cáo, văn bản được Tỉnh uỷ giao theo chương trình công tác… Đẩy mạnh chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá hoạt động của Văn phòng Tỉnh uỷ, coi ứng dụng công nghệ thông tin là đột phá trong thực hiện chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá hoạt động… bảo đảm xử lý nhanh và hiệu quả đối với từng khâu, từng việc cụ thể. Xây dựng hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, trách nhiệm, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư; công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu và đổi mới trong công tác phục vụ hậu cần theo chức năng, nhiệm vụ được giao…
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức nhằm nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức văn phòng; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 
 
       Lê Quang Hòa
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)