Hưng Yên phấn đấu giảm 20% số báo cáo định kỳ

17:06, 03/11/2017
Ngày 2.11, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
 
Nhằm đổi mới và giảm gánh nặng hành chính trong công tác báo cáo, bảo đảm hoạt động báo cáo được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình, kỳ và thời hạn gửi báo cáo thống nhất, đồng bộ, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời giảm 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, UBND tỉnh giao các ban, sở, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã: Rà soát, hệ thống hóa và lập danh mục các báo cáo định kỳ thực hiện giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của tổ chức, cá nhân gửi tới cơ quan hành chính nhà nước tại các văn bản pháp luật hiện hành do các cơ quan chính quyền địa phương thuộc tỉnh quy định thực hiện trên địa bàn tỉnh. 
 
Rà soát, đơn giản hóa các báo cáo định kỳ đã được hệ thống hóa và lập danh mục, xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo; tổ chức thực hiện phương án; thể chế hóa quy định về chế độ báo cáo áp dụng trên địa bàn. Đồng thời giao rõ sản phẩm, thời gian, trách nhiệm thực hiện cho từng cấp, đơn vị thực hiện. 
 
Phạm vi áp dụng đối với báo cáo định kỳ do các cơ quan chính quyền địa phương thuộc tỉnh quy định thực hiện trên địa bàn tỉnh.
 
PV
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)