Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

* Ngày 27.12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII).
 
Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 về công tác dân số trong tình hình mới.
 
Qua việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII nhằm giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của đơn vị…
 
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
 
* Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. 
 
Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực công tác; các cấp ủy đảng xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc tổ chức quán triệt nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, tránh hình thức. 
 
PV
 
 
;