Hưng Yên tham dự hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Ngày 28.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc hội nghị và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh…
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. 
 
Giá tiêu dùng bình quân tăng 3,5%, lạm phát cơ bản tăng 1,41%. Tín dụng tăng khoảng 19%. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng trên 2,3% so với dự toán và tăng trên 13% so với năm 2016. Giá trị xuất khẩu ước đạt 214 tỷ USD, tăng hơn 21%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 33,3% GDP, tăng 12,1%; tăng trưởng GDP đạt 6,81%. 
 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả, an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn khoảng 6,9%... 
 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đề ra tại các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các đột phá chiến lược, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Phát triển hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành; rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế. Giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân…
 
Đại diện các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của Chính phủ trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
 
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu hội nghị  cần dành nhiều thời gian thảo luận thật kỹ lưỡng, thấu đáo, tạo sự thống nhất cao trong nhận định về tình hình, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhất là những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để đề ra kế hoạch, các nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2018. 
 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư yêu cầu phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII. Cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu trong thời gian tới. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực. Quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…
 
Theo kế hoạch, ngày 29.12, hội nghị tiếp tục diễn ra, Chính phủ sẽ nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Phó Thủ tướng Chính phủ nhằm xây dựng giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận và kết thúc hội nghị.
 
Đức Toản
 
;