Các huyện: Kim Động, Tiên Lữ, Văn Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

* Ngày 31.1, Huyện ủy Kim Động tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
b
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đoàn Văn Hòa trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận và kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng tặng các cá nhân
Năm 2017, Ban Thường vụ huyện ủy và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, trọng tâm là các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII của Đảng; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai, tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt. Trong năm, có 143 đảng viên mới được kết nạp. Chế độ sinh hoạt cấp ủy cơ sở bảo đảm theo quy chế làm việc, sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới. Theo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng, trong 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy có 20 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 17 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ đạt 11,05%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 74,8%...
 
Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện làm tốt vai trò tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đạt nhiều kết quả…
 
Năm 2018, huyện tăng cường quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy; triển khai thực hiện một số đề án về công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội…
 
Tại hội nghị, 1 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Dân vận và 4 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng.
 
* Ngày 31.1, Huyện ủy Tiên Lữ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có ông Đặng Ngọc Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2017, Ban Thường vụ huyện ủy Tiên Lữ tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, toàn huyện kết nạp 114 đảng viên mới, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.288 đảng viên. Qua kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, có 50% số tổ chức Đảng của đảng bộ huyện đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM). 74,7% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 10,8% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác dân vận được tập trung thực hiện nhằm vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới...
 
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Năm 2018, đảng bộ huyện Tiên Lữ phấn đấu lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nỗ lực xây dựng các tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM…
 
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 và 5 năm (2013 – 2017).
 
* Cùng ngày, Huyện ủy Văn Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2017, Huyện ủy Văn Giang chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Ngay từ đầu năm, cấp ủy các cấp trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong năm, toàn huyện kết nạp 99 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 4.464 đảng viên.  Qua đánh giá, phân loại chất lượng, có 18/36 (chiếm 50%) tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; có 395 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,  2.721 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tuân thủ nguyên tắc, quy định của Đảng.
 
Năm 2018, huyện Văn Giang tập trung thực hiện tốt những nội dung: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng và luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới; chủ động xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; lãnh đạo đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh…
 
PV
 
;