Ký giao ước thi đua năm 2018

* Ngày 12.1, Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua các ban Đàng, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2018
Lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua các ban Đảng, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2018
Năm 2017, Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Khối thi đua các ban Đảng đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Các đơn vị trong khối phát động phong trào thi đua, xây dựng các giải pháp cụ thể để tổ chức tại cơ quan, đơn vị. Nội dung các phong trào thi đua bám sát vào thực tiễn việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan. Việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016, của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
 
Năm 2018, Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh năm 2018; đẩy mạnh phong trào học tập và làm heo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát huy nhân tố tích cực, nhân rộng các điển hình tiên tiến…
 
Tại hội nghị, các đơn vị thi đua trong khối đã suy tôn Văn phòng Tỉnh ủy làm Trưởng khối thi đua năm 2018.
 
*Ngày 12.1, tại Sở Nội vụ, khối thi đua Nội chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018. 
 
Năm 2017, các đơn vị trong khối thi đua Nội chính đã tích cực tổ chức các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào thi đua đã phát huy tính tích cực của mỗi chiến sỹ, cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có phong trào Thi đua quyết thắng với chủ đề "Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng", hoàn thành công tác tuyển quân, huấn luyện và công tác hậu phương quân đội. Công an tỉnh với phong trào "Vì an ninh tổ quốc" gắn với khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Sở Tư Pháp tích cực trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính... 
 
Năm 2018, các cơ quan trong khối quyết tâm thực hiện một số nội dung quan trọng như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đối mới công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng; tiếp tục đối mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua gắn với việc động viên, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tự giác tham gia phong trào; nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời rút kinh nghiệm, kiểm điểm nghiêm túc đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành tốt nhiệm vụ, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp; thường xuyên trao đổi thông tin trong tổ chức các hoạt động thi đua để cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018. 
 
Tại hội nghị, Khối thi đua Nội chính tiến hành bình xét, suy tôn Sở Nội vụ là đơn vị nhất khối thi đua năm 2017; bầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh là trưởng khối thi đua năm 2018 và các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2018.
 
PV
 
;