Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 31.1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2017, ngành Nội vụ bám sát định hướng, quan điểm của Đảng, Nhà nước tham mưu với tỉnh triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, công tác xây dựng thể chế văn bản cơ bản bảo đảm kịp thời. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tiến hành đồng bộ. Đến nay, 100% số cơ quan hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, việc thực hiện chế độ, chính sách đúng quy định. Trong năm, toàn tỉnh cắt giảm 220 biên chế, tinh giản đối với 101 cán bộ, công chức, viên chức và công chức cấp xã. Công tác xây dựng chính quyền địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ đã phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ. Các lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, tôn giáo... được triển khai đồng bộ. 
 
Năm 2018, ngành Nội vụ tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý biên chế gắn với tinh giản biên chế. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án vị trí việc làm. Triển khai kế hoạch CCHC của tỉnh và tiến hành đánh giá chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018)...
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu toàn ngành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: Đẩy mạnh CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị bảo đảm tinh gọn. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế. Ngành Nội vụ quyết liệt đôn đốc các đơn vị hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu với UBND tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các huyện, thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Kiểm soát chặt chẽ việc khen thưởng, kỷ luật, chú trọng khen thưởng các đối tượng là người lao động, sản xuất trực tiếp góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả".
 
Lệ Thu 
 
;