Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có gần 2.500 đảng viên sinh hoạt ở 59 tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời quan tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến phương pháp làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
l
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen tặng các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017
Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xác định, điều quan trọng là phải luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức các lớp triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quốc phòng - an ninh cho đội ngũ đảng viên, quần chúng; các hội nghị phổ biến thông tin thời sự quốc tế, trong nước và của tỉnh cho đội ngũ báo cáo viên... nhờ vậy, nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng từng bước được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong khối luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khối luôn đạt trên 98%. 
 
Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng cũng được Đảng uỷ và các cấp uỷ cơ sở kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện nghiêm túc. Năm 2017, Đảng ủy Khối thành lập mới 2 chi bộ cơ sở, kiện toàn cấp ủy ở 13 cơ sở đảng. Các đơn vị duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2017, các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua tổng hợp, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chuyên đề đạt 98%. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên, nhất là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Điển hình như Đảng bộ Sở Tài chính trong thời gian qua đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn, tham mưu với UBND tỉnh các cơ chế, chính sách về tài chính, chống thất thu ngân sách, phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo đúng pháp luật. Trong năm 2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả qua bộ phận một cửa 539 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 535 hồ sơ giải quyết đúng, sớm hơn thời gian quy định, đạt 99,26%; rà soát, kịp thời cập nhật, xây dựng 26 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư; đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết từ 2 đến 7 ngày làm việc đối với 9 thủ tục hành chính… Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Sở Tài chính, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được Đảng ủy Khối khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017.
 
Một nhiệm vụ được Đảng uỷ Khối đặc biệt chú trọng là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật trong Đảng của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp. Ông Nguyễn Khắc Chí, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ khối đã triển khai quán triệt các quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác này, đồng thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và từng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ; tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề then chốt, trọng yếu, có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. 
Lãnh đạo
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017
Trong năm 2017, cấp ủy các cấp trong khối kiểm tra 44 tổ chức đảng, 102 đảng viên; giám sát 39 tổ chức đảng, 87 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 3 tổ chức đảng, 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó đã phát hiện những thiếu sót, tồn tại trong lãnh đạo, quản lý, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh trong các cơ quan, đơn vị; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các khuyết điểm, vi phạm, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Sau kiểm tra, giám sát, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vi phạm đều được xem xét, xử lý kỷ luật bảo đảm đúng quy định.
 
Những hoạt động thiết thực trên đã góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá, phân loại chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, năm 2017, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 32 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 23 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 2 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
 
Lê Hiếu
 
 
;