Tạo đồng thuận từ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

18:55, 27/03/2018
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, có nền nếp việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở tất cả các loại hình cơ sở. Kết quả vận dụng linh hoạt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đường giao thông
Đường giao thông được nhân dân đóng góp xây dựng ở thị trấn Ân Thi (Ân Thi)
Thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong năm 2017, cấp ủy các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn tiếp tục được duy trì. Chính quyền cơ sở đã chủ động phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp công khai những nội dung để người dân biết bằng nhiều hình thức như: Niêm yết tại nhà văn hóa, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; qua hệ thống loa truyền thanh, họp khu dân cư, hội nghị tiếp xúc cử tri; qua đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thông qua những nội dung được công khai, nhiều dự án, công trình đầu tư trên địa bàn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân.
 
Hưởng ứng phong trào "Dân vận khéo", "Chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trong tỉnh đã tập trung bàn và quyết định một số nội dung trọng tâm như việc xây dựng, bổ sung các quy định, quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; quan tâm đến việc đóng góp công sức và trí tuệ cho sự nghiệp phát triển y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào phát triển sản xuất...
 
Tìm hiểu thực tế tại huyện Ân Thi cho thấy, các chủ trương, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng ở khu dân cư như xây mới, tu sửa nhà văn hóa khu dân cư, làm đường giao thông nông thôn đều được đưa ra họp dân để bàn và quyết định mức đóng góp, ủng hộ, lựa chọn đơn vị thi công. Do đó, chất lượng công trình cũng như tiến độ hoàn thành dự án được bảo đảm, nhanh chóng đưa vào sử dụng.
 
Ở thị trấn Ân Thi, do thực hiện tốt việc công khai với nhân dân để nhân dân được bàn và quyết định, nên việc xây dựng, tu sửa, chỉnh trang nhà văn hóa của các thôn được thực hiện hiệu quả.
 
Ông Cáp Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ân Thi cho biết: Do biết phát huy từ nội lực, khơi gợi sức dân, nhân dân trong thị trấn đồng thuận, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa ở các thôn, khu phố. 
 
Được bàn và quyết định thực hiện nhiều chương trình, dự án… nhân dân thấy được tầm quan trọng, vai trò chủ thể của mình, tập trung cống hiến công sức và trí tuệ, góp phần không nhỏ trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã huy động trên 2.145 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó người dân đóng góp hơn 700 tỷ đồng, 3.140 ngày công và hiến hơn 5.000 m2 đất. 
 
Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định; công khai các thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. 
Nhân dân giám sát chất lượng xây dựng công trình

Nhân dân giám sát chất lượng xây dựng công trình Nhà văn hóa tại xã Liêu Xá

(Yên Mỹ)

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng thời gian, quy trình. Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp cũng được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, công khai dân chủ các nội dung như: Kế hoạch sản xuất - kinh doanh, nội quy lao động, quy chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể...
 
Nhiều doanh nghiệp xây dựng được quy chế đối thoại định kỳ (3 tháng/lần). Đặc biệt, có doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ 1 tháng/lần như Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Việt Nam (VAP) và Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Văn Lâm); Công ty TNHH Hanesbrand (Khoái Châu)... Từ đó nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, góp phần động viên người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định.
 
Lê Hiếu
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)