Bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng

19:06, 11/04/2018
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Những năm qua, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng chính trị cho các quần chúng ưu tú được các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh quan tâm, chú trọng. Từ đó, tạo điều kiện cho các quần chúng ưu tú rèn luyện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.
mmỘT

Một buổi sinh hoạt chi bộ khu phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi

(thành phố Hưng Yên)

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các đảng bộ cơ sở trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú.
 
Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những quần chúng ưu tú từ các tổ chức như: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân; các chi bộ khu dân cư, trường học... Từ đó, các đảng bộ giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên, kịp thời phát hiện, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú có chí hướng, động cơ phấn đấu vào Đảng.
 
Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ, những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá, góp ý. Những quần chúng ưu tú đủ điều kiện sẽ được chi bộ xem xét, chọn cử tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 
 
Là một đảng bộ có trên 600 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc, nhiều năm qua, Đảng bộ phường Lê Lợi (thành phố Hưng Yên) luôn làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị cho các quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ phường thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường Lê Lợi đã cử 16 quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xét kết nạp được 12 đảng viên mới.
Lãnh đạo trung tâm
Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ân Thi trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên
Cùng với công tác tạo nguồn, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú được chi bộ chọn cử. Ông Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ân Thi cho biết: Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 300 quần chúng ưu tú. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các chuyên đề như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... được các giảng viên lồng ghép, liên hệ thực tế với tình hình của địa phương, đơn vị.
 
Quần chúng ưu tú Bùi Phương Nam thuộc Đảng bộ xã Đa Lộc vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2018 chia sẻ: Tôi rất vinh dự khi được chi bộ chọn cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Lớp học giúp tôi nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập làm theo gương Bác, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên.
 
Được biết, trung bình hàng năm, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy mở gần 40 lớp bồi dưỡng cho hơn 2.000 quần chúng ưu tú. Qua đó, các quần chúng ưu tú có bước phát triển về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy, xác định động cơ đúng đắn phấn đấu trở thành người đảng viên.
 
Tuy nhiên, thực tế tại các đơn vị, địa phương cho thấy việc bồi dưỡng chính trị cho các quần chúng ưu tú ở một số nơi còn chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn chưa cao; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ chưa hoàn toàn được ngăn chặn, đẩy lùi...
 
Để nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, quần chúng ưu tú, ngày 9.2.2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Chỉ thị này quán triệt đến chi bộ đảng. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị; đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác, nhất là đối với thế hệ trẻ, quần chúng ưu tú. 
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)