Góp phần nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức

20:17, 17/04/2018
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Tất cả cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận", những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự chủ động tham mưu của Ban Dân vận cấp ủy các cấp, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đã và đang thực hiện hiệu quả trong từng lĩnh vực cụ thể. Nội dung công tác dân vận đã thực sự đi vào cuộc sống.
b
Ông Đoàn Văn Hòa tặng giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích trong công tác dân vận năm 2017 (Ảnh Xuân Cường)
Thực hiện Kết luận số 114 - KL/TW ngày 14.7.2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 16.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để thực hiện; đồng thời chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức đã nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công tác được giao cũng như trong thực hiện công tác dân vận, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. 
HĐND các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, việc ban hành các nghị quyết, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đổi mới và nâng cao hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng mở rộng dân chủ, thiết thực, hiệu quả. Sự phối hợp giữa HĐND, UBND với MTTQ, các đoàn thể các cấp ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả hơn. UBND các cấp tích cực đổi mới trong lãnh đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền chuyển mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, phát huy vai trò của nhân dân; các chính sách của Nhà nước được các cấp chính quyền tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Trong đó, công tác cải cách hành chính được triển khai một cách tích cực, hiệu quả, hướng mạnh vào việc lấy “phục vụ” là tiêu chí chủ đạo trong thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân và các tổ chức, doanh nghiệp… Các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, cải cách hành chính, đặc biệt thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, người dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của công chức trong việc giải quyết công việc; tăng cường công tác thông tin, dự báo về thị trường nhằm định hướng cho doanh nghiệp khai thác tối đa năng lực sản xuất. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; các cơ quan hành chính đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức phát huy vai trò trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, thường xuyên đi công tác cơ sở. Tăng cường tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, đền bù, bồi thường, xây dựng, chính sách an sinh xã hội, thuế, an ninh trật tự; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Quan tâm chăm lo giải quyết các chính sách đối với người nghèo, gia đình có công với cách mạng.
 
Chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện các văn bản, quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử: Văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước; của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chú trọng học tập tư tưởng dân vận của Bác, xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
 
MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục dần tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chủ động cùng với chính quyền xây dựng các cơ chế, quy định cụ thể để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từng bước chuẩn hóa cán bộ, đoàn thể các cấp. Nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên. Các hình thức tập hợp quần chúng được mở rộng; nhiều hoạt động xã hội thiết thực do các đoàn thể chính trị làm nòng cốt được tổ chức có hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận các cơ quan nhà nước thời gian qua còn những hạn chế như: Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận của cơ quan nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, chưa tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước còn hạn chế, chưa có nội dung và biện pháp thực hiện cụ thể. Chất lượng thực hiện công tác dân vận ở không ít cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp vẫn còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Nhận thức về công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của một số cán bộ, công chức có lúc chưa đầy đủ; chưa phát huy hết trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác dân vận. 
 
Hưởng ứng năm Dân vận chính quyền - 2018, nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước, thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục phối hợp với chính quyền chỉ đạo quán triệt thực hiện tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, QCDC ở cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, QCDC ở cơ sở.
 
Chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, QCDC ở cơ sở, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận xây dựng chính quyền: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; bảo đảm mọi chính sách, pháp luật được thực thi.
 
Thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; Đề án cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 01; Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương tỉnh Hưng Yên. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 
 
Cụ thể hóa Kế hoạch số 08 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp số 01 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018 - Năm Dân vận chính quyền. Chủ động rà soát những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh để hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể về công tác dân vận như: Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, trong đền bù giải phóng mặt bằng… Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 
 
     
                      Đoàn Văn Hòa
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)