Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 16 nghìn học viên

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương mở 180 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 16.212 học viên, đạt 64% kế hoạch năm. 
 
Qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao ở từng cơ quan, đơn vị.
 
Lê Hiếu 
 
;