Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

21:58, 02/08/2018
Ngày 2.8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và truyền đạt Nghị quyết. 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ truyền đạt Nghị quyết
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ truyền đạt Nghị quyết
Dự hội nghị còn có các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
 
 Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng đã thảo luận và thông qua 3 nghị quyết quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; về cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 
 
Các đại biểu dự hội nghị cần đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. 
 
Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu 3 nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và nhân dân ở đơn vị, địa phương mình. 
 
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết 26); Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết 27); Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết 28). 
 
Trong đó, nêu rõ mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của từng nghị quyết như: Đến năm 2020, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết 26 thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... 
 
Thực hiện Nghị quyết 27 nhằm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ... 
 
Thực hiện Nghị quyết 28 nhằm đưa bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững...
 
Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên quán triệt Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6.6.2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 
 
Theo kế hoạch, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết, nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết để tổ chức thực hiện hiệu quả. 
 
Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong hệ thống chính trị để Nghị quyết được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; làm cơ sở để tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết. 
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu căn cứ nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Bộ Chính trị, đánh giá tình hình và yêu cầu thực tế tại đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, sát đúng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả; kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết.
 
Các đại biểu dự hội nghị đã nghe Dự thảo Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đề cập, gợi mở một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, tham gia vào các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII như: Quán triệt để cán bộ, đảng viên và người đứng đầu nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền, coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ; việc bố trí các chức danh cán bộ không là người địa phương; đánh giá cán bộ phải bằng hiệu quả công việc cụ thể; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu ban hành kế hoạch thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng; quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, tạo nguồn lực cho cải cách tiền lương; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân; huy động các nguồn lực để hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội...
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)