Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về thủ tục hành chính

20:14, 11/09/2018
Ngày 11.9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh...
Toàn
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Những năm qua, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
 
Với chủ trương chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nhằm bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, ngày 23.4.2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nghị định 61). Nghị định 61 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng đến các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia... Thực hiện Nghị định 61, ngày 8.8.2018 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định 61 với các nhóm nhiệm vụ đó là: Hoàn thiện thể chế. Kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp; ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong việc giải quyết TTHC, rà soát, công bố danh mục TTHC và tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC. Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Nghị định 61...
 
Để thực hiện có hiệu quả Nghị định 61, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61 với mục tiêu 3 giảm (giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp). Văn phòng Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành quyết định thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia, quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến  thay cho phương pháp thủ công trước đây. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức có thành tích, đóng góp tích cực và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong thực thi công vụ, nhũng nhiễu, làm giảm lòng tin của người dân, doanh nghiệp với cơ quan công quyền...
 
Lệ Thu 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)