Công tác kiểm tra, giám sát ở phòng Nghiệp vụ 1

Phòng Nghiệp vụ 1 (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) được cơ quan phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại hơn 20 ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và 3 huyện trong tỉnh. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, chuyên viên của phòng luôn đoàn kết, tập trung thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
Cán bộ, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ
Cán bộ, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ
Ông Đỗ Tiến Thái, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 cho biết: Để công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả thiết thực, bảo đảm tính nghiêm minh trong kỷ cương, kỷ luật của Đảng thì yêu cầu quan trọng đối với cán bộ kiểm tra để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao cần phải có phẩm chất, đạo đức, lối sống chuẩn mực, làm việc trung thực, khách quan, công tâm... 
 
Chính vì vậy, để thực hiện hiệu quả, toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng, phòng đã xây dựng quy định về chế độ làm việc, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, chuyên viên; chủ động phân công gắn với trách nhiệm của cán bộ theo dõi địa bàn, đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. 
 
Nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm luôn được phòng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, chuyên viên trong phòng luôn đề cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bám sát địa bàn, đơn vị mình được phân công phụ trách, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến khi có vụ việc xảy ra để tổ chức kiểm tra, giám sát sao cho hiệu quả nhất. Phòng luôn xác định khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải tránh hai khuynh hướng: Khi mới nhận được thông tin chưa qua thẩm định, xử lý đã tổ chức tiến hành kiểm tra ngay, gây tâm lý băn khoăn, bức xúc trong tổ chức đảng và đảng viên; hoặc ngược lại do chậm phát hiện để dấu hiệu vi phạm đã trở thành vi phạm mới kiểm tra, khi đó tác hại trở nên nghiêm trọng, hậu quả là tài sản bị thất thoát, cán bộ bị xử lý, ý nghĩa của việc chủ động ngăn ngừa khi đó sẽ không còn tác dụng. 
 
Việc xác định dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng thường được thông qua những nguồn thông tin khác nhau, như qua công tác kiểm tra, thanh tra của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền…; qua tự phê bình và phê bình, việc bình xét, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng; qua khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của đảng viên, quần chúng; qua thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được kiểm chứng. 
 
Thông tin từ những kênh trên là căn cứ quan trọng để phòng tiến hành kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng. Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát, phòng đều có kết luận cụ thể từng vụ việc, nêu rõ mức độ sai phạm để đề xuất hình thức xử lý kỷ luật bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định. Nhờ vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện sai phạm khi mới manh nha, hạn chế, ngăn ngừa tiêu cực. 
 
Từ năm 2015 đến nay, phòng đã thực hiện kiểm tra 13 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 5 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 8 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tổ chức giám sát chuyên đề được 18 tổ chức đảng và 40 đảng viên. 
 
Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, phòng còn thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan giao và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát những địa bàn, đơn vị được phân công theo dõi. 
 
Bên cạnh đó, phòng còn trực tiếp tham gia giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại thi hành kỷ luật trong Đảng; tích cực tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các đồng chí làm công tác kiểm tra tại cơ sở; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với những cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, những năm qua tập thể và các cán bộ, chuyên viên của phòng Nghiệp vụ 1 được cấp trên nhiều lần khen thưởng.
 
Thời gian tới, phòng Nghiệp vụ 1 quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần ngăn ngừa vi phạm, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm như: Tài chính, quản lý đất đai, triển khai, thực hiện các chương trình, dự án; công tác cán bộ… Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra, thông báo kết quả giám sát; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo; đồng thời xem xét, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật. Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được cấp trên giao; gắn việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng với tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
 
Lê Hiếu
 
 
 
;