Hưng Yên dự giao ban trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Ngày 10.10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Toàn
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và kết quả công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Dự kiến trong quý IV năm 2018, cả nước có 1650 đơn vị MTTQ Việt Nam cấp xã tiến hành đại hội, chiếm 14,7% số xã, phường, thị trấn. Trong đó, có 662 xã tổ chức đại hội điểm. 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; thành lập các tiểu ban giúp việc và chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm ở từng cấp để rút kinh nghiệm. 
 
Quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam các cấp nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền; nội dung và công tác nhân sự của đại hội bảo đảm theo đúng yêu cầu của Điều lệ MTTQ Việt Nam, yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…
 
Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc cấp trên để chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp về nội dung của đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Đại hội điểm MTTQ Việt Nam các cấp, trước mắt là cấp xã trong quý IV năm 2018 để rút kinh nghiệm.
 
Báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá đúng tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, những việc làm được, chưa làm được, có số liệu cụ thể để so sánh với nhiệm kỳ trước; trong phương hướng, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới cần có chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện.
 
 Chú trọng công tác tuyên truyền trong quá trình tổ chức đại hội để đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam.
 
Thanh Huyền
 
;