Hưng Yên dự hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng

21:12, 01/10/2018
Ngày 1.10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 9 và 9 tháng năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Toàn
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, từ đầu năm đến nay, toàn ngành tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6, lần thứ 7 khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
Kịp thời tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 7.8.2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 
 
Quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy của từng cơ quan theo hướng giảm các đầu mối tổ chức trực  thuộc và giảm số lượng cấp phó; rà soát các thôn, bản, tổ dân phố, xã, huyện trên địa bàn và tiến hành sáp nhập đối với những nơi không bảo đảm 2 tiêu chí theo quy định; thực hiện việc nhất thể hóa một số chức danh ở cấp huyện. 
 
Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì tham mưu hoàn thành 3 đề án quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tham mưu ban hành, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 của BCH Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 
Hội nghị cũng đánh giá những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.
 
Những tháng cuối năm, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thành xây dựng và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư 17 đề án theo chương trình. 
 
Các cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ tiếp tục tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 4, 6, 7 (khóa XII), Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung tham mưu hoàn thành có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2018. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Hoàn thành đề cương báo cáo tình hình, dự thảo quy định quản lý thống nhất tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, đồng thời triển khai tổng kết, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. 
 
Xây dựng tổ chức bộ máy ngành tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên trì thực hiện mục tiêu phấn đấu toàn ngành mỗi năm thực hiện tinh giản 4% đến 5% tổng số biên chế để đến năm 2021 giảm 15-20% tổng số biên chế…
 
Đào Doan 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)