Kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Những ngày này, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang diễn ra để thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.
Cán
Cán bộ và nhân dân phường An Tảo (thành phố Hưng Yên) cập nhật thông tin về Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
Chăm chú theo dõi những thông tin về Hội nghị Trung ương 8 khóa XII trên sóng truyền hình và một số trang báo, ông Nguyễn Đức Hộ, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Kim Động cho biết: Trước đây, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần đây nhất là Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1.11.2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hội nghị lần này tiếp tục đưa ra bàn bạc, thảo luận xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là việc làm cần thiết, hợp ý Đảng, lòng dân. Tôi cho rằng, những chủ trương, quy định đúng đắn và kịp thời sẽ tiếp tục góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật... Đây cũng là cơ sở để các cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp xác định rõ trách nhiệm và thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong; kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, việc thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 
 
Cùng quan tâm đến nội dung xem xét ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ông Tạ Quang Cảnh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố An Thượng, phường An Tảo (thành phố Hưng Yên) cho rằng, các nội dung được đưa bàn ở hội nghị lần này được dư luận quan tâm bởi đây là những vấn đề gắn liền, sát sườn với cuộc sống xã hội. Qua theo dõi các nội dung quan trọng được bàn tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, tôi được biết về những giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Trước đó, tại hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tôi nghĩ để Nghị quyết này thực sự đi vào cuộc sống thì nội dung bàn bạc, xem xét ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là rất cần thiết. Năng lực, phẩm chất và uy tín của đội ngũ cán bộ các cấp phải được thể hiện và kiểm nghiệm bằng sự nêu gương. Tôi mong rằng, những nội dung được đưa ra thảo luận, bàn bạc sẽ được triển khai vào thực tiễn một cách có hiệu quả. 
 
Ông Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm cho biết: Những quyết sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế có liên quan trực tiếp tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo dõi Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII, tôi đặc biệt quan tâm đến nội dung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019. Báo cáo cho thấy, dù trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động nhưng nhiều chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đạt và vượt. Những thành tựu kinh tế - xã hội đất nước ta đã đạt được trong những năm qua là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Bộ Chính trị, Chính phủ, các cấp, các ngành… Tôi tin rằng, tại hội nghị này, Trung ương sẽ có những đánh giá sát thực tiễn để tiếp tục đề ra những quyết sách phù hợp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Văn Lâm tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.
 
Phương Minh
 
;