Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 – 16.10.2018)

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm ngành Kiểm tra Đảng

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trước yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngày 16.10.1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã ký Quyết nghị số 29/QN/TW thành lập Ban kiểm tra Trung ương và ngày 16.10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng. 
Ông Trần Quốc Toản chủ trì một kỳ họp của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ông Trần Quốc Toản chủ trì một kỳ họp của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ở tỉnh Hưng Yên, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III, tháng 11.1949, Tỉnh uỷ chính thức thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (nay là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ). Trải qua 15 khoá Đại hội Đảng bộ tỉnh (từ khoá III đến khoá XVIII), trong đó có 29 năm hợp nhất với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng, Ủy ban Kiểm tra, cơ quan chuyên trách của Uỷ ban Kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp ngày càng được củng cố và phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Từ một Ban Kiểm tra Đảng của Tỉnh uỷ với 3 đồng chí được phân công phụ trách, đến nay toàn Đảng bộ tỉnh có 323 uỷ ban kiểm tra các cấp với trên 1.400 cán bộ, đảng viên của các tổ chức đảng làm công tác kiểm tra chuyên trách và kiêm chức. Cơ quan uỷ ban kiểm tra ở cả 3 cấp đã được kiện toàn, hoàn thiện về tổ chức. Trong suốt quá trình đó, uỷ ban kiểm tra các cấp đã luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất cách mạng và phong cách làm việc sâu sát, luôn đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao. Qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ làm công tác kiểm tra của Đảng luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường quan điểm của Đảng “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”, tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, được các cấp uỷ đảng, các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân tin cậy. Kết quả đó là sự đóng góp to lớn của nhiều thế hệ làm công tác kiểm tra qua các thời kỳ trước đây và hiện nay.
 
Từ khi thành lập đến nay, nhất là từ khi tỉnh Hưng Yên được tái lập (năm 1997) dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra cấp trên, Uỷ ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ giao, phục vụ nhiều cuộc vận động lớn về làm trong sạch và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, như: Cuộc vận động “ba xây, ba chống”; về kiểm tra thực hiện "chế độ lãnh đạo có kiểm tra”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và làm nòng cốt trong thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát. Kết quả đã kiểm tra, giám sát hàng nghìn lượt đảng viên, tổ chức đảng về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành quy chế làm việc, việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, của cấp uỷ các cấp, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống…; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảng viên; tập trung giải quyết những nơi có vấn đề phức tạp, nổi cộm. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quy định tại điều 32 Điều lệ Đảng, trong đó từ năm 1997 đến nay, đã tiến hành kiểm tra 8.262 lượt đảng viên và 2.186 lượt tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát theo chuyên đề 5.827 đảng viên và 3.596 lượt tổ chức đảng; kiểm tra 11.390 lượt tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 1.896 lượt tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật; kiểm tra tài chính cấp ủy 276 lượt tổ chức đảng; kiểm tra 10.460 lượt tổ chức đảng về việc thu nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí; giải quyết tố cáo với hơn 1.035 đảng viên và 112 tổ chức. 
 
Những kết quả đó là yếu tố góp phần quan trọng vào những thành tựu, kết quả trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh và trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; góp phần tích cực giáo dục đảng viên, ngăn ngừa vi phạm, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn sự trong sạnh trong Đảng, ổn định tình hình cơ sở, củng cố lòng tin của quần chúng. Ghi nhận những thành tích của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh, Đảng và Nhà nước đã tặng nhiều tập thể, cá nhân ngành Kiểm tra Đảng tỉnh những phần thưởng cao quý. Nổi bật như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc... Nhiều cán bộ kiểm tra các cấp được tuyên dương, khen thưởng. 
 
Tự hào về truyền thống vẻ vang ngành Kiểm tra Đảng qua 70 năm xây dựng và phát triển, mỗi cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tỉnh càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là tập trung: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, khắc phục tâm lý e ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị- xã hội các cấp và của thành viên ủy ban kiểm tra các cấp, từ đó nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên; phát hiện làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phục vụ việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng những nhân tố mới, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với tư tưởng bảo thủ, trì trệ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng. 
 
Với vinh dự, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ làm công tác Kiểm tra Đảng tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, sự trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 
 
 
               Trần Quốc Toản 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 
;