Yên Mỹ giảm 12 cán bộ cấp phó diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý

Thực hiện Kế hoạch số 88 - KH/TU ngày 5.2.2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành động số 24 - Ctr/TU ngày 5.2.2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, huyện Yên Mỹ đã giảm được 12 cán bộ cấp phó diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý; đã thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; sáp nhập đơn vị sự nghiệp môi trường về Hạt giao thông huyện; 17 chi bộ ở 5 thôn đã sáp nhập còn 5 chi bộ, đồng thời tiến hành giảm các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội. 
 
Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng đề án tổ chức thực hiện nghị quyết, trong đó yêu cầu giảm chức danh bán chuyên trách ở thôn theo hướng 1 cán bộ kiêm nhiệm từ 2 chức danh trở lên. Đối với thôn có dân số đông, sắp xếp không quá 6 người, các thôn còn lại không quá 5 người. Dự kiến, sau khi sắp xếp, cán bộ bán chuyên trách cấp xã còn 178 người (giảm 81 người so với trước khi sắp xếp); chức danh bán chuyên trách ở thôn sau khi sắp xếp còn 444 người (giảm 743 người so với trước khi sắp xếp).
 
Ngoài ra, một số nội dung sẽ được huyện thực hiện trong năm 2018…
 
Đào Doan
 
;