Triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.
 
Theo hướng dẫn, đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX được triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề: “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc”.
 
Đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 88 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Những yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác phối hợp của Nhà nước đối với MTTQ Việt Nam; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam. Kết quả thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8.12.2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tại địa phương, đơn vị; kết quả MTTQ Việt Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; kết quả MTTQ Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; về kết quả xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4.1.2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Nghị quyết Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8 (khóa VIII) về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; những ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam lần thứ IX (bổ sung, sửa đổi). Tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp: Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới; những điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào của MTTQ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
 
Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX bắt đầu từ quý IV.2018 đến quý III.2019. Căn cứ vào thời gian tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam của từng cấp, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội một cách phù hợp...
 
PV
 
;