Văn Giang: 19 thôn, khu phố có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng khu phố

18:34, 20/11/2018
Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huyện Văn Giang đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng đề án giới thiệu bí thư chi bộ tham gia ứng cử trưởng thôn, trưởng khu phố đối với các xã, thị trấn đến kỳ bầu trưởng thôn, trưởng khu phố. 
 
Đến nay, trên địa bàn huyện có 19 thôn, khu phố có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng khu phố; trong đó, xã Vĩnh Khúc có 7 thôn, xã Liên Nghĩa có 4 thôn, xã Phụng Công có 2 thôn, xã Long Hưng có 2 thôn, xã Cửu Cao có 1 thôn và thị trấn Văn Giang có 3 thôn, khu phố. 
 
Hoa Phương
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)