Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại huyện Tiên Lữ

19:26, 09/04/2019

Ngày 9.4, tổ kiểm tra số 1 thuộc Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã có buổi kiểm tra tại huyện Tiên Lữ về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 14.4.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Chỉ thị số 29); Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 27.2.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Kế hoạch số 47).

b
Các đại biểu dự buổi kiểm tra


Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ, thực hiện Chỉ thị số 29, Kế hoạch số 47, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. 


Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền tổ chức, thực hiện Chỉ thị số 29, Kế hoạch số 47 kịp thời. Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, đề xuất các biện pháp cải cách thủ tục hành chính. Việc công khai minh bạch trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong toàn huyện được thực hiện theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Các tổ chức và cá nhân thực hiện kê khai tài sản, thu  nhập theo đúng quy định. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thực hiên nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp...


Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn huyện. 


Việc kiểm tra, giám sát, định kỳ nghe báo cáo, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. 


Kết luận buổi kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản yêu cầu: Thời gian tới, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, huyện cần kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các văn bản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó, tập trung thanh tra công vụ; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra; thực hiện nghiêm quy định của người đứng đầu trong việc đối thoại với công dân theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với nội dung và hình thức phong phú, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác đánh giá cán bộ, kê khai tài sản đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai theo quy định; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng...


Cùng ngày, tổ kiểm tra đã tiến hành thẩm tra thực tế tại xã Nhật Tân (Tiên Lữ).


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)