Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới

10:22, 31/07/2019

Thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng, Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới” đã diễn ra tại tỉnh Quảng Bình ngày 30/7.
 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo. 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo. 


Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykham Phithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào làm Trưởng đoàn.

Cùng tham dự hội thảo còn có các đồng chí: Somsavat Lengsavad, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về công tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn của Đảng; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học của Việt Nam và Lào.
 

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào phát biểu tại Hội thảo.


Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, hội thảo lần này là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đang được hai Đảng, hai nước đặc biệt quan tâm và đang tiến hành tổng kết về lý luận và thực tiễn để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng.


Đồng chí nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.


Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xác định, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức có vai trò rất to lớn, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân, là trung tâm của toàn bộ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; việc thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm sự phát triển của Đảng, điều này đã được khẳng định qua thực tiễn cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu bật những kết quả quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng nói riêng trở thành điều kiện, tiền đề cho những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Đồng chí cũng nêu rõ những hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thời gian tới. Cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị; đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, lý luận, công tác tổ chức và công tác cán bộ; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng; tăng cường kiểm soát quyền lực, đề cao kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với Đảng và Nhà nước với nhân dân. 
 

Quảng cảnh hội thảo.
Quảng cảnh hội thảo.


Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, Hội thảo là dịp để hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào cùng nhau trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới: đồng thời giúp các nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào tăng cường hiểu biết, trao đổi thông tin, quan điểm, phương pháp nghiên cứu cũng như những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà mỗi Đảng đã đề ra. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn hai bên thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới ở mỗi nước.


Trong phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Kikeo Khaykham Phithoune  đánh giá cao ý nghĩa của việc hai Đảng lựa chọn chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới” cho cuộc hội thảo lần này. Đồng chí khẳng định cuộc hội thảo diễn ra trong bối cảnh hai Đảng đang chuẩn bị tổ chức Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng, do đó sẽ góp phần phục vụ việc tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.


Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới là vấn đề quan trọng và cấp thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò, tính chủ động của các đoàn thể chính trị-xã hội nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát huy chế độ dân chủ nhân dân; nêu bật những thành tựu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới. 

 

Đồng thời, đồng chí chỉ ra một số hạn chế, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng của Lào trong thời gian tới, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tính tiên phong gương mẫu của Đảng, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị dân chủ nhân dân; tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhà nước dân chủ nhân dân quản lý bằng pháp luật, là nhà nước của dân, do dân và vì dân; rà soát củng cố và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của cơ quan Mặt trận Lào; xây dựng đất nước, các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.


Trong hai ngày 30 và 31/7, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ nghe các báo cáo chuyên đề, thảo luận, trao đổi ý kiến nhằm làm sâu sắc các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.


Theo TTXVN
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)