Hưng Yên sắp xếp, tinh gọn bộ máy

14:23, 16/08/2019

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Hưng Yên đã triển khai thực hiện nhiều phần việc cụ thể với quyết tâm cao để đưa nghị quyết vào cuộc sống. 


Theo thông tin từ Sở Nội vụ, sau hơn một năm thực hiện, các địa phương, cơ quan, đơn vị của Hưng Yên đã chủ động tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế, bước đầu đã mang lại hiệu quả. 


Về công tác thực hiện tinh giản biên chế, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh giảm được 1669 biên chế, trong đó gồm 126 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đạt 6,65% và 1543 biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đạt 6,93%. 


Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, toàn tỉnh đã có 4/10 huyện, thành phố thực hiện mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, 10/10 huyện, thành phố thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị. 7/10 huyện, thành phố và 114/161 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND. Đến nay, toàn tỉnh đã có 7 sở sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, giảm được 7 phòng; sáp nhập các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ của các Chi cục và các phòng chuyên, nghiệp vụ trực thuộc các sở, giảm 9 phòng. Hưng Yên đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; thành lập 2 thôn mới trên cơ sở sáp nhập 4 thôn của thị xã Mỹ Hào; sáp nhập Trường Trung cấp văn hóa, nghệ thuật và du lịch Hưng Yên vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên…


Tỉnh đã sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm truyền thông, giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, qua đó giảm được 2 đơn vị sự nghiệp và 7 khoa phòng; tổ chức lại các trung tâm y tế cấp huyện trên cơ sở sáp nhập trung tâm dân số-kế hoạch hóa gia đình cấp huyện vào trung tâm y tế cấp huyện nhằm thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, từ đó giảm được 10 đơn vị sự nghiệp công lập và 23 khoa, phòng, đội, ban; đồng thời giải thể thí điểm 6 trạm y tế ở những xã, phường, thị trấn có trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn và giải thể một trạm y tế ở xã Đình Dù (Văn Lâm) do trên địa bàn xã có 2 trạm y tế. Tỉnh cũng đã phê duyệt đề án điều chuyển chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và viên chức y tế trường học về trạm y tế xã, phường; chuyển 3 bệnh viện sang cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên… 


UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện sáp nhập các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập ở những xã, phường, thị trấn có từ 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS trở lên, từ đó giảm được 13 trường; sáp nhập trường tiểu học với trường THCS nhằm hình thành trường phổ thông 2 cấp học, qua đó giảm được 8 trường…


Theo báo cáo của Sở Nội vụ, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng thu gọn đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và vẫn còn nhiều khó khăn thách thực đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện. Một số nơi có biểu hiện thiếu chủ động, chưa quyết liệt, chậm đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Tỷ lệ tinh giản biên chế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ khó khăn do có các yếu tố lịch sử, văn hóa làng, xã…


Trong thời gian tới, những hạn chế, tồn tại này sẽ được Hưng Yên tiếp tục khắc phục, tháo gỡ để toàn tỉnh thực hiện tốt hơn nữa việc tổ chức thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm đúng lộ trình. 


Minh Huệ
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)