Hưng Yên chủ động nắm bắt thời cơ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững

10:18, 25/01/2020

Năm 2019 - Năm thứ 4 Hưng Yên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao và kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan trọng. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã Mỹ Hào
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã Mỹ Hào


Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của cả nước và khu vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 9,72%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,57 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 62,15%, thương mại - dịch vụ 29,41%, nông nghiệp - thủy sản 8,44%. Tổng thu ngân sách đạt 16.043 tỷ đồng, đạt 124,7% kế hoạch, tăng 21,8%; tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tự cân đối thu - chi và đóng góp một phần về ngân sách Trung ương. Toàn tỉnh huy động trên 1.600 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới; 100% số xã và 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,45%. Toàn tỉnh thu hút thêm 116 dự án đầu tư mới, nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn lên 1.928 dự án với số vốn đăng ký tương đương 10,5 tỷ USD; thành lập thêm 1.200 doanh nghiệp mới, nâng tổng số lên 11.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký 109.500 tỷ đồng. Các hoạt động thương mại được triển khai hiệu quả; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 7,65%; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 11,12%; xuất khẩu tăng 11,7%. Công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường được triển khai tích cực; công tác nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ được đẩy mạnh. Hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhiều công trình hoàn thành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như: Đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, cầu Hưng Hà, cầu La Tiến... Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên. Toàn tỉnh có thêm 46 trường đạt chuẩn quốc gia, đoạt 54 giải quốc gia và quốc tế. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5%; công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập được tăng cường. Tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 88,5%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,5%. Công tác xúc tiến du lịch tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 2,48 vạn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 63%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt trên 48%. Chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động quản lý văn bản quy phạm pháp luật từ cấp tỉnh đến cấp xã được thực hiện thường xuyên, nền nếp…


Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Cấp ủy các cấp tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và phong cách lề lối làm việc. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện hằng tháng trở thành nền nếp, đem lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tạo được sự chuyển biến rõ rệt. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các đồng chí Tỉnh ủy viên, chỉ đạo cấp ủy viên các cấp đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới và hoạt động tích cực. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tự phê bình và phê bình đề cao và phát huy hiệu quả; thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ… từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Chương trình Giao lưu nghệ thuật học tập và làm theo lời Bác, gắn với các nội dung 10 lần Bác Hồ về thăm - “Hưng Yên đinh ninh lời Bác”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh; tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị, việc triển khai chủ trương bảo đảm kịp thời, sâu rộng, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2019, Trung tâm hành chính công của tỉnh đã đi vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy, giảm 1 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 1 cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy. Tổ chức lại văn phòng cấp uỷ để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh. Bố trí, sắp xếp giảm nhiều phòng, ban, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Giảm mạnh số lượng cấp phó ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện. Thực hiện sáp nhập các thôn không bảo đảm tiêu chí và diện tích theo quy định. Một số mô hình mới đã thực hiện: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp huyện; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện... 
 

Sản xuất tại Nhà máy liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô Maz Asia (Kim Động
Sản xuất tại Nhà máy liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô Maz Asia (Kim Động


Những kết quả đạt được trong năm 2019 là thành quả của sự cố gắng, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, của các cấp, các ngành. Đó chính là những điểm nhấn mang dấu ấn tốt đẹp được thể hiện hầu hết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cùng với các sự kiện quan trọng đã diễn ra trong thời gian qua. 


Năm 2020 - Năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19.5.1890 - 19.5.2020), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2020)…; là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Dự báo tình hình kinh tế - chính trị khu vực và trên thế giới có nhiều biến động; sự thay đổi chính sách của các cường quốc làm cho tình hình kinh tế thế giới và khu vực trở nên khó đoán; với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, qua đó, tác động không nhỏ đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 


Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hưng Yên tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện là: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định và hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, các Bộ, ngành; các Chương trình của Ban Chấp hành, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. 


Cùng với đó, tỉnh tăng cường ứng dụng các qui trình tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp; triển khai đồng bộ các giải pháp đầu tư, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tập trung khai thác tốt nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2020, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Củng cố quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chăm lo gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước để hoàn thành trong năm 2020, 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình ở khu dân cư, như Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trọng tâm là hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo, góp phần thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 


Chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề vềtiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệthống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với Nghịquyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trọng tâm là tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế và đẩy mạnh giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. 


Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tựdiễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của nhân dân, công khai kết quảxử lý vi phạm. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp ủy, chính quyền quy định của Trung ương và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vềtrách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, từ cuộc sống hàng ngày đến thực thi công vụ. Các cấp ủy chủđộng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Xuân Canh Tý đang về. Thời cơ và thách thức, thuận lợi, và khó khăn đan xen. Với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, năng động, sáng tạo tranh thủthời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động và sử dụng cao nhất mọi nguồn lực, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Yên đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm  hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, góp phần đưa Hưng Yên ngày càng phát triển vững chắc trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa; xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. 


Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹViệt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân và gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sỹ trong tỉnh, những người con Hưng Yên đang sinh sống, lao động, học tập, làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên mọi miền của đất nước và những người Hưng Yên ở nước ngoài lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp - Năm mới thắng lợi mới.

 

Đỗ Tiến Sỹ
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)