Yên Mỹ: Phấn đấu 80% số chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh

17:54, 13/01/2020

Ngày 13.1, huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng chính quyền năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 


Năm 2019, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được các cấp chính quyền trong huyện chủ động thực hiện nghiêm túc. Chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai kịp thời và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. UBND huyện đã ban hành nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo các phòng, ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác xây dựng chính quyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống người dân được nâng lên.


Năm 2020, huyện phấn đấu 80% số chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh cấp huyện, trong đó có 20% số chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh; chính quyền huyện đạt trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh. Huyện đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu như: Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử...


Nhân dịp này, UBND huyện Yên Mỹ tặng danh hiệu chính quyền trong sạch, vững mạnh cấp huyện cho 8 chính quyền cấp xã; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chính quyền năm 2019 được khen thưởng.


Phạm Đăng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)