Đảng bộ Sở Tài chính lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

18:31, 18/03/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020, trong 5 năm qua, Đảng bộ Sở Tài chính phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính họp bàn, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính họp bàn, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025


Đảng bộ Sở Tài chính có 35 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ là lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong việc quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán, kiểm toán độc lập; giá và các dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật. Đảng ủy và thủ trưởng cơ quan chỉ đạo các chi bộ, các phòng chức năng bám sát nhiệm vụ được giao, phát huy trí tuệ để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh công tác quản lý, điều hành công tác tài chính ngân sách, giá, công sản. Đối với công tác tham mưu điều hành ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, chủ động, linh hoạt. Trong giai đoạn 2015 – 2019, tỉnh đạt tốc độ tăng thu ngân sách bình quân 14,61%/năm; trong đó thu nội địa chiếm ưu thế trong tổng thu thuế, phí với tỷ lệ bình quân chiếm 72,7%, tốc độ thu năm sau cao hơn năm trước. Chi ngân sách hàng năm bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi thường xuyên và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, các đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính thực hiện đúng chế độ, chính sách, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí. Chi ngân sách hàng năm tăng, chủ yếu do thực hiện các chính sách mới về tiền lương, an sinh xã hội và tăng đầu tư phát triển từ nguồn tăng thu. Trong 5 năm qua, Sở Tài chính đã tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 50 văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, kiểm soát chặt chẽ vốn và tài sản nhà nước, đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện dự toán và quyết toán hàng năm bảo đảm thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, tham gia có chất lượng vào các văn bản xin ý kiến của các sở, ngành trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, phí, lệ phí, giá, công sản.

Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tài chính tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ Sở Tài chính luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp trên; xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tiễn của các chi bộ, đảng bộ. Đảng ủy chú ý nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc và kiến nghị chính đáng, cung cấp kịp thời những thông tin về công tác Đảng, về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước cho cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tinh thần đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, không có cán bộ, đảng viên, quần chúng vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ Sở Tài chính luôn coi trọng và thực hiện đổi mới tổ chức, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, năm 2018, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh sáp nhập 1 phòng chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục trình sáp nhập thêm 1 phòng chuyên môn nghiệp vụ trong năm 2020 (thực hiện giảm 2 phòng chuyên môn nghiệp vụ), đã thực hiện tinh giản biên chế (từ năm 2015 đến năm 2019) 7 người, đạt 14%. Công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng thực hiện. Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đảng viên, cán bộ chủ chốt của cấp ủy, đơn vị và các đoàn thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chức trách được giao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xem xét, bồi dưỡng và cử 14 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 9 đảng viên mới. Việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên định kỳ hàng năm được Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn. Kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020, 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó bình quân 18,16% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Sở Tài chính đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 – 2019), năm 2019 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ.

Phát huy kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xây dựng mục tiêu là: Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan Sở Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi  mới. Để thực hiện được mục tiêu trên, Đảng bộ xác định một số giải pháp như: Tiếp tục xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị và các đoàn thể vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)