Kiểm tra công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:18, 27/03/2020

*Trong hai ngày 25 và 26.3, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 185 – KH/TU, ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Kế hoạch 185  tại huyện Văn Giang Ân Thi.


Theo báo cáo của huyện Văn Giang, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện đúng quy định, kế hoạch đề ra. Đến ngày 23.3, huyện đã có 177/187 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 (đạt 94,7%); 10 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đạt 28,6%). 


Tại huyện Ân Thi, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 185 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị văn kiện được thực hiện chu đáo; việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị được tiến hành, chặt chẽ. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp cơ bản bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, có tính kế thừa. Đến ngày 26.3, huyện Ân Thi đã có 3 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Tại các buổi làm việc, đoàn kiểm tra cũng đã tiếp thu, tổng hợp những ý kiến, đề xuất của hai huyện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.


*Ngày 26.3, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35), các Hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Kế hoạch số 185) tại huyện Kim Động.

 

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc


 
Theo báo cáo của huyện Kim Động, việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp kịp thời, bảo đảm đúng tiến độ. Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công từng cá nhân chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đến ngày 20.3, 40/40 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành đại hội. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở chuẩn bị tốt báo cáo chính trị trình đại hội, các điều kiện bảo đảm tổ chức đại hội. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được tăng cường; kịp thời nắm bắt và xử lý tốt các vấn đề phát sinh. Quy trình nhân sự được thực hiện theo đúng hướng dẫn; việc bầu cử được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.


Tại buổi kiểm tra, đảng bộ 2 xã Vũ Xá và Nhân La báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và kết quả đại hội của đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.


Sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở, huyện Kim Động tập trung công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch.


Các thành viên đoàn kiểm tra đã đề nghị làm rõ thêm một số nội dung: Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở; việc sắp xếp nhân sự sau đại hội ở các xã, thị trấn…


Lê Hiếu - Đào Doan Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)