Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW; Quyết định số 1115-QĐ/TU và 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU 

20:32, 21/07/2020

Ngày 21.7, tại hội trường trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25.2.2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định số 290); Quyết định số 1115-QĐ/TU ngày 9.9.2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 1115) và tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2016 – 2020 (Đề án số 02).


Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 và Quyết định số 1115. Báo cáo nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ tỉnh nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 290, đồng thời xây dựng, ban hành Quyết định số 1115; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 290 và Quyết định số 1115. Đến nay, 13/13 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.


Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc thể chế hóa đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận thành các chính sách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; chỉ đạo các ban, sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận. 


Căn cứ Kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phối hợp với UBND cùng cấp ký kết kế hoạch thực hiện công tác dân vận; hướng dẫn khối dân vận cơ sở triển khai thực hiện theo yêu cầu, nhất là phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền" hằng năm. 


Kết quả thực hiện Quyết định số 290 và Quyết định số 1115 đã có tác động tích cực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. HĐND các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; việc ban hành các nghị quyết, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng dân chủ, thiết thực, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa HĐND, UBND với MTTQ và các đoàn thể các cấp ngày càng chặt chẽ. UBND các cấp tích cực đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 


MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng cơ chế, quy định cụ thể để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.


Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án số 02, các mục tiêu của đề án đã hoàn thành: 100% các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở xây dựng kế hoạch công tác dân vận, dân vận khéo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; các cấp chính quyền có cơ chế (hoặc quy định) để khối dân vận có thành phần tham gia vào các chương trình, dự án ở địa phương, đơn vị. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các ban, sở, ngành tỉnh đạt từ 76,78% trở lên; đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố đạt trên 80% trở lên.


Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đó là: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong quá trình tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.


Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ hơn những kết quả thực hiện Quyết định số 290 và Quyết định số 1115; Đề án số 02 tại các sở, ngành, địa phương.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ  yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống dân vận các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau: 


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Quyết định số 290, Quyết định số 1115, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận... nhằm tạo chuyển biến tích cực về ý thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện công tác dân vận, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở.


Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền trong việc phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện quy chế phối hợp. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận và kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền", "Năm dân vận khéo 2020". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.


MTTQ và các đoàn thể cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác dân vận, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân và những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cơ sở, nền tảng cho phát triển kinh tế. 


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Quyết định số 290 và Quyết định số 1115; tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án số 02; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Quyết định số 290, Quyết định số 1115 và Đề án số 02.


Đào Doan


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)